001


ที่ สธ 0319/ว65 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด)(5/02/59)

ที่ สธ 0319/ว51 เรื่องกรมการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (รายละเอียด)(5/02/59)
ที่ สธ 0902.02/ว462 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)(3/02/59)
ที่ สธ 0902.02/ว464 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)(3/02/59)
ที่ สธ 0902.06/ว355 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน (รายละเอียด)(28/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว344 เรื่องให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (รายละเอียด) (28/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว343 เรื่องให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (รายละเอียด) (28/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว323 เรื่องการแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมอนามัย (รายละเอียด)(28/01/59)
ที่ สธ 0100.1/ว149 เรื่องสำนักงานรัฐมนตรี มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)(26/01/59)
ที่ สธ 0319/ว34 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ด้านทัตกรรม (รายละเอียด)(26/01/59)
ที่ สธ 0319/ว19 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีววิทยา (รายละเอียด)(26/01/59)
ที่ สธ 0404.1/ว11 เรื่องกรมควบคุมโรค มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)(26/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว329 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียด)(26/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว313 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)(26/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว517 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานทันตแพทย์) รายนางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ (รายละเอียด)(26/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว472 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานจัดการงานทั่วไป) ของนางวิชดา คุ้มยิ้ม (รายละเอียด) (21/01/59)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (รายละเอียด)(21/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว274 เรื่องให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (รายละเอียด)(21/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว270 เรื่องการรายงานผลการจ้างงานคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ (รายละเอียด)(21/01/59)
ที่ สธ 0902.07/ว266 เรื่องการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 (รายละเอียด) (21/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว254 เรื่องให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (รายละเอียด) (20/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว231 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด) (แบบฟอร์มรับโอน/ย้าย) (19/01/59)
ที่ สธ 0902.04/ว202 เรื่องขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)(19/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว183 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด) (18/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว194 เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)(18/01/59)
ที่ สธ 0802.3/ว166 เรื่องกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ (รายละเอียด) (15/01/59)
ที่ สธ 1001/221 เรื่องสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13-21 มกราคม 2559 (รายละเอียด)(14/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว131 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)(13/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว126 เรื่องให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (รายละเอียด)(13/01/59)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (รายละเอียด)(12/01/59)
ที่ สธ 0902.06/ว119 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย (รายละเอียด)(12/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว96 เรื่องย้ายและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)(11/01/59)
ที่ สธ 0902.04/ว 6209 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
ประจำปีงบประมาณ 2559 (รายละเอียด)
(11/01/59)
ที่ สธ 0902.04/ว85 เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน (รายละเอียด) (11/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว71 เรื่องสอบถามความประสงค์รับโอนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 (รายละเอียด) (08/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว53 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด) (07/01/59)
ที่ สธ 0902.02/ว51 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด) (07/01/59)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมอนามัย (รายละเอียดประกาศ) (หนังสือเรียกรายงานตัว)(05/01/59)
ที่ สธ 0802.3/ว6335 เรื่องกรมสุขภาพจิตประการศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ, นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รายละเอียด) (28/12/58)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักจัดการงานทั่วไป (รายละเอียด) (28/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว6117 เรื่องให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (รายละเอียด) (24/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว8598 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) ราย นางสาวศิริวดี ชุ่มจิต (รายละเอียด)(24/12/58)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (รายละเอียด)(23/12/58)
ที่ สวช /905 เรื่องสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียด)(22/12/58)
ที่ สธ 0902.06/ว5926 เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่ง (รายละเอียด)(22/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5928 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานทรัพยากรบุคคล) จำนวน 3 ราย (รายละเอียด) (22/12/58)
ที่ ทส 1601.3/ว20873 เรื่องกรมป่าไม้ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (รายละเอียด)(22/12/58)
ที่ สธ 0319/ว670 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด)(22/12/58)
ที่ สธ 0902.04/ว6007 เรื่องการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 32 ประจำปีงบประมาณ 2559 (รายละเอียด)(22/12/58)
ที่ สธ 0319/ว654 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด)(21/12/58)
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1145/2558 เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัด (รายละเอียด)(21/12/58)
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1172/2558 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (รายละเอียด)(21/12/58)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (รายละเอียด) (15/12/58)
ที่ สธ 0902.06/ว5897 เรื่องคำสั่งแก้ไขชื่อหน่วยงานตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมอนามัย (รายละเอียด) (15/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5481 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) ราย นางเกศรา ประเสริฐจิต และนางสาวพัชรา อาจอินทร์ (รายละเอียด) (15/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว8340 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) ราย นางสาวอารยา คงงาม (รายละเอียด) (15/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5843 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 19 ราย (รายละเอียด) (14/12/58)
ที่ สธ 0802.3/ว6048 เรื่องกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ (รายละเอียด) (09/12/58)
การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศขึ้นบัญชีวันที่ 21 พฤษภาคม 2558  (ลำดับที่ 2 - 11)  ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมอนามัย ผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งและลำดับดังกล่าวข้างต้น ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ในวันที่  15 – 18 ธันวาคม 2558 (หนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้)  (รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก)  (ใบสมัคร) (09/12/58)                                                                         
ที่ สธ 0902.04/ว5745 เรื่องการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยรุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายละเอียด)(08/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5731 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) ราย นางสาวสุนันทินี ศรีประจันทร์ (รายละเอียด) (04/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5680 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานแพทยและสายงานทันตแพทย์) จำนวน 3 ราย (รายละเอียด)(03/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5679 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานทัตแพทย์) ราย นางสาวสุภา เนตรจรัส (รายละเอียด) (03/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5648 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหาร ระดับต้น (รายละเอียด) (ประกาศรับสมัคร) (ใบรับสมัคร) (01/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5639 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) ราย นางสาคร บุญสูงเนิน (รายละเอียด) (01/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5477 เรื่องส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข และสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด) (01/12/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5617 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข) (รายละเอียด) (30/11/58)
ที่ สธ 0902.04/ว5601 เรื่องขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเส้นทางความก้าวหน้าและผลักดันสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการ ของลูกจ้างประจำ และประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 (รายละเอียด)(30/11/58)
ที่ ยธ 1017/5221 เรื่องสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด) (30/11/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5558 เรื่องส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด) (26/11/58)
ที่ สธ 0319/ว621 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด) (24/11/58)
ที่ สธ 0032.2/18076 เรื่องโรงพยาบาลน่าน มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด) (24/11/58)
ที่ สธ 0902.04/ว5471 เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 2 (รายละเอียด) (20/11/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5452 เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด) (20/11/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5374 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด) (18/11/58)
ที่ สธ 0319/ว609 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด) (17/11/58)
ที่ สธ 0902.02/ว7583 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) รายนางนิตย์ติญา ดวงใจ และนางสาวกาญจนรัตน์ หาญทองหลาง (รายละเอียด) (12/11/58)
ที่ สธ 0802.3/ว5709 เรื่องกรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ (รายละเอียด) (12/11/58)
ที่ สธ 0802.3/ว5628 เรื่องกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน (รายละเอียด) (11/11/58)
ที่ สธ 0902.05/ว5311 เรื่องรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551 และ 2552 (รายละเอียด) (11/11/58)
ที่ สธ 0902.04/ว5310 เรื่องขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด) (10/11/58)
ที่ มท 55600/7665 เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค (รายละเอียด) (09/11/58)
ที่ สธ 0446.1/ว359 เรื่องกรมควบคุมโรค มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด) (09/11/58)
ที่ สธ 0802.3/ว5474 เรื่องกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (รายละเอียด) (09/11/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5184 เรื่องส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด) (09/11/58)
ที่ สธ 0902.02/ว7403 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส กรมอนามัย
(รายละเอียด)
(ประกาศกรมอนามัย) (ใบสมัคร) (05/11/58)
ที่ สธ 0201.036/ว563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ (รายละเอียด) (03/11/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5145 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข)
ของ นางวิชชุพร เกตุไหม (รายละเอียด)
(03/11/58)
ที่ สธ 0501.02/ว5204 เรื่องกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด) (02/11/58)
ที่ ยธ 1017/ว4656 เรื่องสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณจำนวน 8 อัตรา (รายละเอียด)(02/11/58)
ที่ สธ 0319/ว572 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ,นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ/ชำนาญการ, (รายละเอียด)
(02/11/58)
ที่ สธ 0319/ว579 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)(02/11/58)
ที่ สธ 0902.02/ว5019 เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด) (28/10/58)
ที่ สธ 0902.04/ว5025 เรื่องขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาอบรม และการสัมมนาทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด) (28/10/58)
ที่ สธ 0902.05/ว5034 เรื่องสิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใด้ (รายละเอียด) (28/10/58)
ที่ สธ 0902.02/ว4945 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข)
ของ ว่าที่ร้อยตรีมณฑล หวานวาจา (รายละเอียด)
(27/10/58)
ที่ สธ 0902.04/ว4919 เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม/กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม จากหน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด) (27/10/58)
ที่ สธ 0902.02/ว4984 เรื่องส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด) (27/10/58)
ที่ สธ 0802.3/ว5180 เรื่องกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด) (20/10/58)
ที่ สธ 0201.033/ว804 เรื่องสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
กลุ่มงานสรรหาบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
(19/10/58)
ที่ สธ 0902.02/ว4015 เรื่องกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด) (15/10/58)
ที่ สธ 0902.04/ว4809 เรื่องประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 (รายละเอียด)(15/10/58)
ที่ สห 0032.001/ว4174 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน (รายละเอียด) (14/10/58)
ที่ สธ 0902.04/ว4734 เรื่องการอบรมหลักสูตรความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหาร (รายละเอียด) (ใบสมัคร) (09/10/58)
ที่ สธ 0902.04/ว6799 เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) (รายละเอียด) (09/10/58)
ที่ สธ 0902.02/ว4687 เรื่องรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด) (08/10/58)
ที่ นร 1004.1/1493 เรื่องด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายละเอียด) (07/10/58)
ที่ สธ 0902.05/ว4585 เรื่องขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รายละเอียด) (07/10/58)
ที่ สธ 0902.04/ว6744 เรื่องประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
(รายละเอียด) (พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558) (มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน)
(07/10/58)
ที่ สธ 0201.036/ว764 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (06/10/58) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) (02/10/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว515 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ/ชำนาญการ (02/10/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4544 เรื่องรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (02/10/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4495 เรื่องรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (01/10/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว6579 เรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2558 (01/10/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4489 เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (29/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สห 0032.001/ว3927 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (28/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สห 0032.001/ว1475 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ (28/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว503 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (28/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว4827 เรื่องกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน, ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (28/09/58) (รายละเอียด)
ที่ วช 0001.7/ว 7483 เรื่องสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับสูง (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) (28/09/58) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี 2558 (25/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4421 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด) (แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล) (ใบสมัครคัดเลือก)(22/09/58)
ที่ สธ 0319/ว499 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอายุรศาสตร์กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (24/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว4380 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นในลักษณะกรอบระดับตำแหน่ง (22/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว489 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ, นายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการพิเศษ,
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(22/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว4315 เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข (21/09/58) (รายละเอียด)
แผนสร้างเสริมความผาสุขและความพึงพอใจของบุคลากรกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว4253 เรื่องการดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
หรือเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออก/ไล่ออกจากราชการ
(14/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4194 เรื่องแจ้งผลการอนุมัติให้ข้าราชการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง (Mini Master of Management in Health) รุ่นที่ 19 (10/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว4364 เรื่องกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (10/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4168 เรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 15 (09/09/58) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) (08/09/58) (รายละเอียด)
แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2558) (08/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4136 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมอนามัยรอบ 12 เดือน (กรกฏาคม - กันยายน 2558)
(07/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4115 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (07/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว459 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ
โรงพยาบาลราชวิถี
(04/09/58) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (04/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4065 เรื่องให้รักษาราชการแทน (04/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4036 เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (03/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว4022 เรื่องขอข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (01/09/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว3872 เรื่องขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข (27/08/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว3882 เรื่องขอส่งกำหนดการผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโส ของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2558 (27/08/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว 5811 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
(แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ)  (แบบใบสมัครขอย้ายระดับเชี่ยวชาญ)
ที่ สธ 0902.06/ว3842 เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (25/08/58) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (24/08/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว3829 เรื่องการอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 5 (24/08/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3743 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานหรือชำนาญงงาน กลุ่มอำนวยการ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
(21/08/58) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (สายงานจัดงานทั่วไป) (19/08/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว3687 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ (19/08/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว413 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน
(18/08/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0501.02/ว3295 เรื่องกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา (18/08/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว416 เรื่องกรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ ตำแน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน (18/08/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว3634 เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข (18/08/58) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (14/08/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3579 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จำนวน 1 ตำแหน่ง (13/08/58) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว3597 เรื่องการสำรวจข้อมูลบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (13/08/58) (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว5488 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ (รอบที่ 2) (รายละเอียด)
(ประกาศรับสมัครระดับชำนาญการพิเศษ)
(แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล) (แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ)
(ประกาศรับสมัครระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ)
(แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ)  (แบบใบสมัครขอย้ายระดับเชี่ยวชาญ)
(แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับทรงคุณวุฒิ)  (แบบใบสมัครขอย้ายระดับทรงคุณวุฒิ)

ที่ สธ 0902.05/ว3515 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโส ของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2558 (รายละเอียด)
ที่ สวช/580 เรื่องสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
และตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1
(รายละเอียดประกาศ)
ที่ สธ 0902.02/ว3466 เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
ที่ พง 0032.2/ว94 เรื่องด้วยจังหวัดพังงา มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา (รายละเอียด)
ที่ ทส 1601.3/ว11465 เรื่องกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการดังนี้ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง,
ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว394 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0201.033/ว619 เรื่องด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านไฟฟ้า) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ด้านโยธา) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว 3227 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)  (รายละเอียดประกาศ)
(แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ)  (แบบใบสมัครขอย้ายระดับเชี่ยวชาญ)
(แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับทรงคุณวุฒิ)  (แบบใบสมัครขอย้ายระดับทรงคุณวุฒิ)
ที่ สธ 0902.02/ว 3221 เรื่องแก้ไขตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียดประกาศ)
ที่ สธ 0501.02/ว3011 เรื่องกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความประสงค์รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว 3065 เรื่องขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว5065 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่องการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายละเอียด)
ที่ วช 0001.7/ว 5789 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริการ ระดับสูง (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว3841 เรื่องกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3201 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3161 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5123 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0501.02/ว2871 เรื่องกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความประสงค์รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ที่ว่่าง จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว 5154 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ  (รายละเอียดประกาศ)
(แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ)  (แบบใบสมัครขอย้ายระดับเชี่ยวชาญ)
(แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับทรงคุณวุฒิ)  (แบบใบสมัครขอย้ายระดับทรงคุณวุฒิ)
ที่ สธ 0902.02/ว 3171 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียดประกาศ) (แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล)
(แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2973 เรื่องให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (รายละเอียด)
ที่ วช 0001.7/ว5564 เรื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับสูง
(เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว2902 เรื่องรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว2957 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
- ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
(รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว2917 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษหรือผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2892 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียดประกาศ) (เกณฑ์การประเมินและคุณสมบัติ) (ใบสมัคร)
ที่ สธ 0319/ว333 เรื่องกรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว355 เรื่องกรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ
สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2790 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข)
ของนางสาวเยาวลักษณ์ แสนทวีสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว2810 เรื่องขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการที่ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว2783 เรื่องข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว2793 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว3502 เรื่องกรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอน ข้าราชการดังรายละเอียดแนบท้าย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2750 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหาร ระดับต้น (รายละเอียด) (ใบสมัคร)
ที่ สธ 0601.02/ว654 เรื่องกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว305 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชำนาญการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ
สถาบันโรคทรวงอก (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว2630 เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม/สัมมนา และการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม (รายละเอียด)
ที่ ยธ 1017/ว2348 เรื่องสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว2613 เรื่องขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว2611 เรื่องการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (ผู้นำระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.07/2576 เรื่องตอบรับการเข้าร่วมโครงการสัมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สัญจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว2575 เรื่องการดำเนินการพัฒนาข้าราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว289 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชำนาญการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ
โรงพยาบาลราชวิถี (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว2561 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว295 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการหรือชำนาญการ กลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว2520 เรื่องประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2504 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียดประกาศ) (แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล) (แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกรระดับชำนาญการพิเศษ)
ที่ สธ 0902.02/ว2406 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว2384 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมอนามัยรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2557- มิถุนายน 2558) (แบบรายงานฯ)
ที่ สธ 0902.02/ว2313 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์จะรับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชำนาญการ ที่กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร (รายละเอียด)
ที่ ศป 0020/ ว57 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3707 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข)
ของนางสาวภัทราพร เทวอักษร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยเด็กวันเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว258 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้าย ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว256 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้าย ข้าราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ
กลุ่มภารกิจอำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว2277 เรื่องประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2256 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว2263 เรื่องสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการตรวจสอบภายใน (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2259 เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3545 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานจัดการงานทั่วไป)
ของ นายสุทัศน์ ทองคำฟู (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2218 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ วธ 0503.2/3516 เรื่องกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2189 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้
- ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
- ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
รายละเอียดประกาศ
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3384 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข) ของข้าราชการ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางสาวปวีณา คำแปง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 341 กลุ่มเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 2. นางสาววาสนา ลุนสำโรง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 343 กลุ่มประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระดับโครงการ(รายละเอียดประกาศ )
ที่ สธ 0902.02/ว2101 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3306 เรื่องเรื่องเรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) ราย นางสาวนาตยานี เซียงหนู มาเพื่อโปรดทราบ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3303 เรื่องเรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) ราย นางสาวภคนันท์ ปิ่นทอง มาเพื่อโปรดทราบ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0100.1/ว1269 เรื่องสำนักงานรัฐมนตรีมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว234 เรื่องกรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับโอน/รับย้ายข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2041 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0201.036/ว378 เรื่องรับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (นักทรัพยากรบุคคล) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก (รายละเอียด)
ที่ สช.บค.ว0374/2558 เรื่องสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว229 เรื่องกรมการแพทย์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่ง
- ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
- นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
- นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
- นักการอุปกรณ์ปฏิบัติการ
- นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
- ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3057 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานโภชนาการ และสายงานวิชาการสาธารณสุข) จำนวน 6 ราย สังกัดหน่วยต่างๆ ของกรมอนามัยมาเพื่อโปรดทราบ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0501.02/ว1718 เรื่องกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์บฏิบัติการ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย (รายละเอียดประกาศ) (หนังสือเรียกรายงานตัว) (ตัวอย่างเครื่องแบบข้าราชการสำหรับถ่ายรูป)
ที่ สธ 0902.05/ว1858 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 1001/5996 เรื่องสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว1776 เรื่องการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิที่มี 2 สถานะและการเพิ่มข้อมูลการต่ออายุราชการในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1785 เรื่องขยายเวลากำหนดรับสมัคร รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว 2671 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ)
ราย นางสาวรัชนีวรรณ จารุเลิศพงษ์ สังกัดศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว1710 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2628 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข) ของนางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (รายละเอียด)

การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ประกาศขึ้นบัญชีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (ลำดับที่ 37 - 46)
ผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งและลำดับดังกล่าวข้างต้น
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยลงทะเบียนด่วนพิเศษ (
EMS) ในวันที่  29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558              
(หนังสือถึงผู้สมัคร) (รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก)  (ใบสมัคร)                 

ที่ ยธ 1017/1457 เรื่องสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว179 เรื่องโรงบาลราชวิถี มีความประสงค์จะรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชำนาญการ (รายละเอียด)

การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
ประกาศขึ้นบัญชี  วันที่ 20  พฤษภาคม 2556  (ลำดับที่ 35 - 44)
ผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งและลำดับดังกล่าวข้างต้น ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558             
(หนังสือถึงผู้สมัคร) (รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก)  (ใบสมัคร)                        

ที่ สธ 0902.05/ว1612 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่องแก้ไขปรับปรุงแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชงค.) หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ คปก.) แนบท้ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 (รายละะเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2552 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ
และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) ราย นางบุษริน ตุ่นไว (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2584 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
- รายละเอียดประกาศ
- แบบใบสมัครขอย้ายระดับเชี่ยวชาญ
- แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ
ที่ สธ 0902.02/ว1610 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปี 2558
- รายละเอียดประกาศ
- หลักเกณฑ์การคัดเลือก
- ใบสมัครการคัดเลือก
ที่ สธ 0902.03/ว1605 เรื่องสรุปประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2379 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 2 ราย
สังกัดศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2406 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) ราย นางนันทิตา วงษ์สุวรรณ์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว1477 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว1443 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 เรื่อง การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว1447 เรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเจ้าหน้าที่ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2315 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1429 เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว1410 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว1400 เรื่องแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557
และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว161 เรื่องกรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2229 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(สายงานวิชาการสาธารณสุข) ของ นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์ (รายละเอียด)
ที่ กค 0428/ว18 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว1314 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รายละเอียด)
- ภาพรวมระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
- ประกาศสำนักงาน ก.พ. รับสมัคร HiPPS รุ่นที่11

- ประกาศกรมอนามัย รับสมัคร HiPPS
- ใบสมัคร HiPPS รุ่นที่11
- กรอบการสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงกรมอนามัย สายงานนักวิชาการสาธารณสุข

ที่ สธ 0902.02/ว1274 เรื่องรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2102 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายงานพยาบาลวิชาชีพ)
ราย นางเรียม สกุลตาล และนางวิภา หาปู่ทน (รายละเอียด)
ที่ วธ 0203.3/ว951 เรื่องสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการในสังกัดกระทรวง และกรมต่างๆ
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว1224 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรววงสาธารณสุขของหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1197 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษากรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว985 เรื่องรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการพัสดุ)
ที่ สธ 0902.02/ว1833 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ)
จำนวน 1 ราย สังกัดศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว1092 เรื่องการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว1129 เรื่องให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1080 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว1207 เรื่องกรมสุขภาพจิตได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1060 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว1055 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว1048 เรื่องขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม/การปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (รายละเอียด)
ที่ นร1004/ว1 เรื่องการเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว970 เรื่องการลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 6623/ว0166 เรื่องด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว928 เรื่องการยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว79 เรื่องกรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับโอนหรือย้ายข้าราชการจำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือชำนาญการ 2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0203/4535 เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารการจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สำหรับนักบริหารระดับสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว735 เรื่องโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558 (รายละเอียดโครงการ) (เอกสารหมายเลข1) (เอกสารหมายเลข2-3)

ที่ สธ 0902.02/ว642 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดี (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.2/ว75 เรื่องกรมควบคุมโรคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2558 ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.2/ว70 เรื่องกรมควบคุมโรคจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว535 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชี) ราย นางวรุณสิริ ปทุมวัน (รายละเอียด)
ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (รายละเอียดประกาศ) (หนังสือเรียกรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือก) (ตัวอย่างเครื่องแบบข้าราชการสำหรับถ่ายรูป)
ที่ สธ 0902.02/ว512 เรื่องขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมและการสัมมนาทางวิชาการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว904 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
- รายละเอียด
- ประกาศกรมอนามัย
- แบบใบสมัครขอย้ายระดับเชี่ยวชาญ
- แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ
ที่ สธ 0100.1/ว328 เรื่องย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว759 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานสาธารณสุข) ของนางสาวณัฐวดี แมนเมธี (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (รายละเอียดประกาศ)
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ (รายละเอียดประกาศ)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ที่ สธ 0501.02/ว351 เรื่องกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการจำนวน 9 อัตราดังนี้
- ตำแหน่งนายแพทย์ สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 5 อัตรา
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 อัตรา
-
(รายละเอียด)

ที่ สวรส.ว.118 เรื่องการรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว665 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน สายงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย สังกัดศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี (รายละเอียด)
ที่ ศป 0020/ว7เรื่องการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว341 เรื่องขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว263 เรื่องการเลือกข้าราชการพลเรือนเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมอนามัย และการแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว20 เรื่องกรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการจำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้
- ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชำนาญการ
(รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช)
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ)
(ประกาศกรมอนามัย) (รายละเอียดแนบท้าย) (ใบสมัคร)
ที่ สธ 0902.02/ว468 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานสาธารณสุข) ของนางสาวมนฤดี แสงวงษ์ (รายละเอียด)
เรื่องการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก) (ใบสมัคร)

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศขึ้นบัญชี  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556  (ลำดับที่ 74 – 80 , 33 – 34 , 36)

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 7 ตุลาคม 2557 (ลำดับที่ 98 - 107)

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมการปกครอง ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 31 มกราคม 2557 (ลำดับที่ 172 - 181)

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมประชาสัมพันธ์ ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 (ลำดับที่ 25 – 32 , 35 - 36)

5. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ของกรมสุขภาพจิต ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 6 ตุลาคม 2557 (ลำดับที่ 29 - 38)

6. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (ลำดับที่ 4 - 13)

7. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมการบินพลเรือน ประกาศขึ้นบัญชี วันที่ 8 กันยายน 2557 (ลำดับที่ 6 - 14)

ผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งและลำดับดังกล่าวข้างต้น ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ในวันที่ 26 – 29 มกราคม 2558


ที่ สธ 0902.04/ว243 เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.4/ว184 เรื่องประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้อาเซียนกูรู (Learning Package) และหนังสือเผยแพร่ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว 84 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
-
รายละเอียด
-
คุณสมบัติ
-
ใบสมัคร
ที่ ทก0401/3846 เรื่องกรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว6584 เรื่องกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับโอน/ย้ายข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0601.02/ว1467 เรื่องกรมการแพทย์มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว8451 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งที่มีคนครองระดับชำนาญการ (สายงานวิชาสาธารณสุข) ของ นางสาววราภรณ์ ถาวรวงษ์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6518 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดแต่งตั้ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6490 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์จะรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 019/ว736 เรื่องกรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6450 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งที่มีคนครองชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข) ของ นายวัชรากร เรียบร้อย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6431 เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว6432 เรื่องขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6395 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ ทส 1601.3/16868 เรื่อง กรมป่าไม้มีความประส่งจะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม้ดังนี้
- ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

- (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6307 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หมายเหตุ ผู้สมัครตำแหน่งที่ 1 และ2 ให้ใช้ใบสมัครเดียวกันกับตำแหน่งที่ 3 และ4
-
รายละเอียด
-
คุณสมบัติ
-
ประกาศเกณฑ์
-
ใบสมัคร
ที่ สธ 0402.2/ว621 เรื่องกรมควบคุมโรคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6262 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6249 เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหาร ระดับต้น (รายละเอียด) (ประกาศรับสมัคร) (ใบรับสมัคร)
ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว679 เรื่องกรมการแพทย์มีความประสงค์รับโอนหรือรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สรพ ว433 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว6173 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
- รายละเอียด
- แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล
- แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ

ที่ สธ 0902.02/ว7905 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน สายงานพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการ ดูรายละเอียดของการประกาศได้ที่ http://pr.anamai.moph.go.th/book-main.asp (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว6161 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว7779 เรื่อง การประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมอนามัย ประจำปี 2557
-
รายละเอียด
-
วิธีการตอบแบบสำรวจ
-
แบบสำรวจเฉพาะพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราว

ที่ สธ 0802.3/ว6040 เรื่อง กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่ง
- นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว6131 เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" Let's Start Speaking English "Get Ready for AEC (1)" (รายละเอียด)

ที่ สธ 0417.1.2/ว3425 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอน/บรรจุกลับข้าราชการตำแหน่ง
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
(รายละเอียด)

ที่ สธ 0802.3/ว6109 เรื่อง กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
- นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
- เภสัชกรปฏิบัติการ
- นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6031 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว7578 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) ราย นางสาวเปรมยุดา นาครัตน์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6059 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์จะรับโอน/ย้าย ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว6028 เรื่องขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุในหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานมือใหม่ รุ่นที่1 / รุ่นที่ 2 และรุ่นที่3 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว7680 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

- ประกาศกรมอนามัย

- แบบใบสมัครขอย้ายระดับทรงคุณวุฒิ

- แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกระดับทรงคุณวุฒิ


ที่ สธ 0902.02/5431 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0201.041/28980 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับโอน/ย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/นิติกรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว652 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน/ย้าย ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5924 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข และสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5842 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว648 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน/ย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว646 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน/ย้าย ข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ (รายละเอียด)
- ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

-ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ที่ สธ 0203.01/1457 เรื่อง สถาบันพระบรมราชชนก มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนระดับกรณีตำแหน่งนอกเลื่อนไหลประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสถาบันฯ
คือ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว641 เรื่อง กรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับโอนหรือย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5636 เรื่อง กรมอนามัยมีความประสงค์จะรับโอนหรือย้ายข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5554 เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรกรมอนามัย ประจำปี 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว629 เรื่อง กรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับโอนหรือย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0404.1/ว311 เรื่อง กรมควบคุมโรคมีความประสงค์จะรับโอนหรือย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว5613 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง (รายละเอียด)
กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (รายละเอียด)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

ที่ ยธ 1017/ว3153 เรื่อง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการ 6 ชื่อตำแหน่ง ดังนี้ (รายละเอียด)
1 ตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
4 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
5 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
7 ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ที่ สธ 0902.04/ว5535 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว6814 เรื่อง การวิเคราะห์ภาระงานและความต้องการอัตรากำลังหน่วยงาน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว6918 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำแนกเพศ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว6917 เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างและการให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานกระทราวงสาธารณสุขทั่วไปกรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว623 เรื่อง กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว602 เรื่อง กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5352 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ/โครงการอบรม/สัมมนา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว606 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนหรือย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว5293 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5276 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5285 เรื่อง แจ้งความจำนงสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5257 เรื่อง กรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6413 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(สายงานสาธารณสุข) ราย นางสาวสวรรนี ประดิษฐ์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5201 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว5206 เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว5184 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้ช่วยหัวหน้างาน (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว6376 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
- รายละเอียด
- ประกาศกรมอนามัย
- แบบใบสมัครขอย้ายระดับเชี่ยวชาญ
- แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ

ที่ สธ 0902.02/ว5143 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5136 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี 2557 ครั้งที่2
- ประกาศกรมอนามัย
- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักโภชนาการ
- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่ สธ 0902.02/ว5093 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เรื่องรับสมัครงาน (รายละเอียด)
- ตำแหน่งด้านการบริหาร 3 อัตรา
- ตำแหน่ง ด้านวิชาการและบริหารจัดการอาวุโส 4 อัตรา
ที่ สธ 0902.02/ว5048 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.2/ว484 เรื่อง กรมควบคุมโรค ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง
- เภสัชกรปฏิบัติการ
- เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2557
(รายละเอียด)

ที่ สธ 0209.03/23311 เรื่อง กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว6250 เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5057 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5042 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6110 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ
(สายงานตรวจสอบภายใน, สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน, สายงานวิชาการสาธารณสุข, สายงานโภชนาการ และสายงานวิชาการเผยแพร่)
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5038 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานวิชาการสาธารณสุข) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4972 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รายละเอียด)
ที่ สธ 1001/12245 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (ประกาศกรมอนามัย)
- (รายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน ครั้งที่2 ตำแหน่งนักโภชนาการ)
- (รายชื่อผู้มีสิทธิประเมิน ครั้งที่2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
- (ตารางกำหนดการสอบสัมภาษณ์และทดสอบการปฏิบัติงาน)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการของกรมอนามัย (ประกาศกรมอนามัย) (หนังสือเรียกรายงานตัว) (ชุดเครื่องแบบจัดทำประวัติ)
ที่ สธ 0420.4.4/ว440 เรื่อง กรมการแพทย์มีความประสงค์รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.2/ว453 เรื่อง กรมควบคุมโรคจะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0421.1/ว226 เรื่อง กรมควบคุมโรคมีความประสงค์รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (รายละเอียด)

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 1
(รายละเอียด) (วัน เวลา สถานที่สอบ) (รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 1- นักโภชนาการ) (รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 1 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ที่ สธ 0902.04/ว4681 เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 14 (รายละเอียด) (รายละเอียดหลักสูตร) (ใบสมัคร) (กำหนดการ)
ที่ สธ 0319/ว536 เรื่อง กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่ง
- นักการอุปกรณ์ปฏิบัติการ
- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
- นักเทคนิกการแพทย์ปฏิบัติการ
- นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ
(รายละเอียด)
ที่ ศธ 0201.4/8209 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0501.02/ว3139 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (รายละเอียด)
แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 12 เดือน (กรกฏาคม - กันยายน 2557)
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4593 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4592 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0420.4.4/ว440 เรื่อง กรมควบคุมโรคมีความประสงค์รับย้าย/โอนข้าราชการ
- ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงานหรือชำนาญงาน
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4532 เรื่อง การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่6 (รายละเอียด) (คุณสมบัติ) (ใบสมัคร)

การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศขึ้นบัญชี 20 ธันวาคม 2556
(ลำดับที่ 30, 34-36, 38, 40, 42-43, 45-46) ผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งและลำดับดังกล่าวข้างต้นยื่นใบสมัครได้ในวันที่ 11-16 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

(รายละเอียด) (ใบสมัคร)

ที่ สธ 0417.1.2/ว2014 เรื่อง กรมควบคุมโรคมีความประสงค์รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5599 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานวิชาการ) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4461 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4460 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4459 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4408 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
ที่ วธ 0203.1(สท)/ว2742 เรื่อง รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0601.02/ว887 เรื่อง รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4383 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4292 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว4320 เรื่อง ขอส่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว4304 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกรมอนามัย (รายละเอียด) (แบบสอบถาม)
ที่ สธ 0902.04/ว4230 เรืองขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/4083 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
ที่ ทก 0401/2214 เรื่อง กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0208.01/ว693 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5209 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
(รายละเอียด) (ใบสมัครขอย้าย) (ใบสมัครขอรับการคัดเลือก)
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การฟ้องและการแก้ต่างในคดีแพ่ง : ศึกษากรณีบริษัท ฮ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นโจทก์ฟ้องกรมอนามัยเป็นจำเลย ฐานผิดสัญญาซื้อขาย (ลงเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
) (รายละเอียด)
ที่ ขก 0032.1/ว14342 เรื่อง รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3875 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3839 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3725 เรื่อง ให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว3715 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม/เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและสัมมนาเชิงวิชาการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว3722 เรื่อง ด้วยกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับย้ายหรือโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว441 เรื่อง ด้วยกรมการแพทย์จะประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่ง
- นายแพทย์ปฏิบัติการ
- และตำแหน่งทันตแพทย์ปฎิบัติการ
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3663 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการ
สถาบันพระบรมราชนก สังกัดสถาบันพระบรมราชนก
(รายละเอียด) (ใบสมัคร)
ประกาศ ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครั้งที่ 3/2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว431 เรื่อง ด้วยกรมการแพทย์จะประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่ง
- พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
- นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
- นักกายภาพบำบัดปฏบัติการ
- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว4616 เรื่องขอประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์อัตรากำลังและการจัดทำแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์กรมอนามัย ครั้งที่ 2 (รายละเอียด) (แบบฟอร์ม)
ที่ สธ 0902.02/ว3549 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
(รายละเอียดประกาศรับสมัคร) (ใบสมัคร) (แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล)

ที่ สธ 0402.2/ว354 เรื่อง ด้วยกรมควบคุมโรค จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0802.3/ว3443 เรื่อง ด้วยกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับย้ายหรือโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว422 เรื่อง ด้วยกรมการแพทย์จะประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่ง
- เภสัชกรปฏิบัติการ
- นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
- นักจิตวิทยาคลินิกปฏบัติการ
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0417.1.2/ว1437 เรื่อง ด้วยกรมควบคุมโรคมีตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฎิบัติงาน หรือชำนาญงานตำแหน่งเลขที่2373 นิคมแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จังหวัดเชียงใหม่ว่างอยู่ 1 ตำแห่นงและมีความประสงค์จะรับย้าย/โอน
ข้าราชการ
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3355 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว3353 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรม (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3303 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว408 เรื่อง กรมการรแพทย์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(รายละเอียด)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว3169 เรื่อง ด้วยกรมสุขภาพจิตได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
ในตำแหน่งต่างๆดังนี้ 1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 2.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่10 เชียงใหม่)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่1กรุงเทพฯ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรี) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่5 นครราชสีมา)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่6 ขอนแก่น) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่8 นครสวรรค์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่10 เชียงใหม่)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่5 นครราชสีมา) และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน(ศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมาราช)
(ประกาศกรมอนามัย) (หนังสือเรียกรายงานตัว) (ชุดเครื่องแบบจัดทำประวัติ)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การพิจารณาพยาบาลดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3053 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดี (รายละเอียด)
ที่ สธ 0901.036/ว547 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)
(รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ประกาศกรมอนามัย)
ที่ สธ 0902.02/ว2897 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ประกาศกรมอนามัย) (หนังสือเรียกรายงานตัว) (ชุดเครื่องแบบจัดทำประวัติ)

ที่ สธ 0902.02/ว2878 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
ที่ ศธ 0516.14/ว1175 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่6" (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ประกาศกรมอนามัย)
ที่ สธ 0902.02/ว2725 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง(รายละเอียด) (ประกาศรับสมัคร) (คุณสมบัติ) (ใบสมัคร)
ที่ สธ 0902.04/ว2713 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมอนามัย (รายละเอียด) (แบบรายงาน)
ที่ สธ 0902.02/ว2537 เรื่อง ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2556 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2395 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2686 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งตำแหน่งว่างรองรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน (รายละเอียด) (ใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง)
ที่ สธ 0402.2/ว257 เรื่อง กรมควบคุมโรค จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับในตำแหน่งต่างๆ(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2665 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหาร ระดับต้น (รายละเอียด) (ประกาศรับสมัคร) (ใบสมัคร)
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง แนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ของกรมสุขภาพจิต (ลงเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(ประกาศกรมอนามัย) (รายละเอียดแนบท้าย) (ใบสมัคร)
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว2436 เรื่อง โอนข้าราชการ ย้ายข้าราชการ และแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อร้องเรียน รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของ C/SH และวิเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมอนามัย
(แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน) (แบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียน) (แบบฟอร์มที่ 1) (แบบฟอร์มที่ 2) (แบบฟอร์มที่ 3) (แบบฟอร์มที่ 4) (แบบฟอร์มที่ 5)

การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (รายละเอียด) (ใบสมัคร)
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ประกาศขึ้นบัญชี 20 พ.ค. 2556 (ลำดับที่ 15 -24)
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ประกาศขึ้นบัญชี 20 พ.ค. 2556 (ลำดับที่ 13 -22)
- ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมทางหลวง ประกาศขึ้นบัญชี 19 มิถุนายน 2556 (ลำดับที่ 6 , 7 , 11 , 14 , 15)
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกาศชึ้นบัญชี 4 ธ.ค. 2556 (ลำดับที่ 102 - 111)
ผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งและลำดับดังกล่าวข้างต้น ยื่นใบสมัครได้ในวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์อัตรากำลังและการจัดทำแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ กรมอนามัย วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
(แบบฟอร์มวิเคราะห์อัตรากำลัง) (เอกสารประกอบการบรรยาย)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี๒๕๕๗ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว2339 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2917 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม
(รายละเอียดประกาศรับสมัคร)(ใบสมัครขอย้าย)(ใบสมัครขอรับการคัดเลือก)

ที่ สธ 0407.1/ว67 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 เรื่อง กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ(รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว2087 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
(รายละเอียดประกาศรับสมัคร)(ใบสมัคร)(แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล)
ที่ สธ 0902.02/ว2679 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
(รายละเอียดประกาศรับสมัคร)(ใบสมัครขอย้าย)(ใบสมัครขอรับการคัดเลือก)

ที่ สธ 0802.03/ว1774 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0802.03/ว1772 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว2242 เรื่อง ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราฃการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานโภชนาการ สายงานวิชาการสาธารณสุข และสายงานพยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 5 ราย (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว1929 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาลระยะเวลา 1 ปี ประจำปี 2557 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.06/ว1901 เรื่อง โครงการอบรมนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ที่บรรจุหรือปฏิบัติงานใหม่ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.05/ว1926 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว1881 เรื่อง กรมอนามัย มีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว195 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว1851 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข." (รายละเอียด)

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี (รายละเอียด)

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิคัดลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว1628 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง มาตรฐานและเครื่องมืองานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว188 เรื่อง สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการ (เวชกรรมป้องกัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว2158 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานวิชาการสาธารณสุข และสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 5 ราย (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว247 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว255 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหลายตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว1483 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (รายละเอียด) (รายละเอียดเอกสารแนบที่ต้องใช้ประกอบการขอ)
ที่ สธ 0319/ว255 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี (รายละเอียด)(ใบสมัคร)
ที่ สธ 0902.02/ว2106 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่ง สายงานพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ราย นางอายีซ๊ะ ขวัญทอง
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1523 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว1581 เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1396 เรื่อง รับสมัครข้าราชการช่วยราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1886 เรื่อง การคัดเลือกข้ารชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานสาธารณสุข) ของนางสาวมลฤดี ตรีวัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว219 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว1331 เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1345 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1705 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานวิชาการสาธารณสุข สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ และสายงานโภชนาการ) จำนวน 6 ราย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1320 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว1253 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมหลักสุตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว1252 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมหลักสุตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๕๗ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.03/ว1192 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดถาวร) (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว1060 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว197 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว185 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว164 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว92 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญการงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว93 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญการงาน (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว114 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว970 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว148 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้ราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ ที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว1257 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สายงานพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ราย นางวรรณภา สันโดด สังกัดศุนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี กรมอนามัย (รายละเอียด)

ที่ สธ 0201.04/ว206 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การับรองคุณวุฒิประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 16 แห่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว879 เรื่อง กรอบมาตราฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว834 เรื่อง สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว137 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน (รายละเอียด)

ที่ สธ 1008.1/35 เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (รายละเอียด)

ที่ สธ 0225/ว205 เรื่อง สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ที่จะ รับโอน หรือรับย้ายข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0201.034/ว187 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้ (รายละเอียด)

  - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา
  - ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
  - เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ที่ สธ 0319/ว125 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว727 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว682 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม) (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว709 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสุตร "ผู้นำยุคใหม่"(รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว403 เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศราชการเกษียณอายุ ปี 2557 (รายละเอียด)

ที่ สสส.ว.ฝ1/196/2557 เรื่อง ประกาศสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.03/ว621 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 (รายละเอียด)

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว541 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว597 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานประชาสัมพันธ์ (รายละเอียด)

ที่ สวช/ว10 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาบัน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (รายละเอียด)

ที่ นร 1008.01/28 เรื่อง การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว537 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2" (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว78 เรื่อง กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0802.03/ว430 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว38 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว36 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว39 เรื่อง กรมควบคุมโรค อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยการรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว694 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว819 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.06/ว398 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.03/ว393 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นนอกกรอบระดับตำแหน่ง และการเปลี่ยนสายงาน (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.03/ว404 เรื่อง การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว400 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัติ ประจำปี 2257 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.05/ว388 เรื่อง การต่อเวลาราชการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว380 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม / ศึกษาต่อ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว692 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ แนวทางที่ ก.พ. ให้ใช้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในกรมอนามัย กรณีการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (รายละเอียด)

ที่ สธ 0225/ว139 เรื่อง สำนักสารนิเทศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ประกาศ กรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว458 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 2 ราย (รายละเอียด)

ที่ สทนพ 11.007/2557 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2557-2560 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว48 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว49 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 3 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ นร 1006.1.1/57 เรื่อง การนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล (รายละเอียด)

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)
(รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว308 เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556
(รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว272 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว430 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง" (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.05/ว252 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว217 เรื่อง ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และข้าราชการ / ลูกจ้าง ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ สังเกตการณ์การอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดี
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว383 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานสาธารณสุข) ของข้าราชการ จำนวน 3 ราย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.03/ว188 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว226 เรื่อง กรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว231 เรื่อง กรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0316/ว4 เรื่อง กรมควบคุมประพฤติ ขอส่งสำเนาประกาศรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว10 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 กรมควบคุมโรค มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (บริการทางวิชาการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว9 เรื่อง กรมควบคุมโรค มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.03/ว118 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว328 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว329 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายงานทรัพยากรบุคคล) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว238 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว186 เรื่อง การยืนยันการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (e-Learning) (รายละเอียด)
  แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 
กลุ่มงาน
กอง
ศูนย์
สำนัก
  - กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารฯ - กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - ศูนย์อนามัยที่ ๒

- สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
- กลุ่มตรวจสอบภายใน - กองแผนงาน - ศูนย์อนามัยที่ ๓ - สำนักส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข     - ศูนย์อนามัยที่ ๔ - สำนักสร้างและจัดการความรู้
- กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตฯ     - ศูนย์อนามัยที่ ๕ - สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
        - ศูนย์อนามัยที่ ๘ - สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
        - ศูนย์อนามัยที่ ๙    
        - ศูนย์อนามัยที่ ๑๒    
ที่ สธ 0902.05/ว168 เรื่อง แก้ไขระเบียบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน้จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดเแทนข้ราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว110 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.04/ว103 เรื่อง การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว689 เรื่อง สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค มีความประสงค์ที่จะรับย้ายโอนข้ราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ นร 1006/ว21 เรื่อง การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
ที่ นร 1006/ว20 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว65 เรื่อง ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (สายงานเทคนิคการแพทย์) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว81 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0201.01/ว1088 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (รายละเอียด)
ที่ สวช/ว190 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว683 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ด้านบริการทางวิชาการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว6399 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว12 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6401 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาตร์การแพทย์ ด้านชีววิทยา
และด้านจุลชีววิทยา
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0501.02/ว4066 เรื่อง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 12 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว8268 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6297 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสร้างและจัดการความรู้ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว6317 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรม / สัมมนา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว6283 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 1001/17446 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแข่งขันเพื่อบบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) (รายละเอียด)
ที่ สสส.ว.ฝ.1/6268/2556.1 เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้จัดการกองทุน สสส. (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว6231 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม / เข้าร่วมการสัมมนา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว8163 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานสาธารณสุข) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6196 เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6191 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดี กรมอนามัย (รายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)
และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) (รายละเอียด)

ที่ สธ 0712.02/1585 เรื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว664 เรื่อง กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6174 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6127 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 2
(รายละเอียด)
- แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ - แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล
ที่ สธ 0402.02/ว636 เรื่อง สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว642 เรื่อง สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว611 เรื่อง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว6044 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน (รายละเอียด)
ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (รายละเอียด) (ใบสมัครงาน)
ที่ 0902.02/ว7807 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ (สายงานรังสีการแพทย์) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) (รายละเอียด)
ที่ 0902.04/ว5966 เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) (รายละเอียด)
ที่ 0902.02/ว5952 เรื่อง กองการเจ้าหน้าที่ขอส่งสำเนา ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายงานทันตแพทย์) (รายละเอียด)
ที่ สวทช/ว180 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว633 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5836 เรื่อง การับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 28 และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5835 เรื่อง การับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว7640 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
(แบบใบสมัครขอย้าย) (แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือก)
ที่ สธ 0902.04/ว7575 เรื่อง การประเมินความผาสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมอนามัย ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0501.02/ว3759 เรื่อง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5744 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม / รับสมัครเข้าศึกษาต่อ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว587 เรื่อง สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้ราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5700 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5687 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม
(รายละเอียด)
- แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ - แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล
ที่ สธ 0902.02/ว5691 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรมการใน อ.ก.พ. กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว608 เรื่อง กรมการแพทย์จะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของกรมการแพทย์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว614 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ด้านบริการทางวิชาการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5655 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด) (ใบสมัคร)
ที่ สธ 0902.03/ว5622 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว7131 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5544 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5510 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการวิจัยนวัตกรรมลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา รูปแบบหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5442 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6954 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5394 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว588 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว582 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว6831 เรื่อง แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (รายละเอียด) (แบบแจ้งความจำนง)
ที่ สธ 0902.02/ว5239 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิบดีกรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5227 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5180 เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5201 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5211 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด) (ใบสมัคร)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ใน
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (หนังสือเรียกรายงานตัว)
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5194 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
- แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ - แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล
ที่ สธ 0902.02/ว5147 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว523 เรื่อง สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้าย รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ (ส่งเสริมพัฒนา) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4995 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5015 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว6547 เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6481 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมินสถานที่ประเมินและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4967 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4928 เรื่อง ย้ายและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4909 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (ฉบับแก้ไข) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4907 เรื่อง รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4905 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว4845 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6356 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4881 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน และ ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียด)

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นของกรมอนามัย (รายละเอียด) (ใบสมัคร)

ให้ผู้ขึ้นบัญชีตามรายละเอียดด้านล่างมายื่นใบสมัครในวันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2556

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) (ลำดับที่ 3- 14)

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) (ลำดับที่ 3- 12)

- ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานยุติธรรม (ลำดับที่ 12- 21)

- ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ของสำนักงานยุติธรรม (ลำดับที่ 58- 67)

- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ลำดับที่ 6- 8)

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน (ลำดับที่ 579 - 588) และ (ลำดับที่ 650 - 661) และ (ลำดับที่ 662 -671)

ที่ สธ 0902.04/ว4631 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4764 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหาร ระดับต้น (รายละเอียด) (ใบสมัคร)
ที่ สธ 0902.02/ว4643 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากรมอนามัย (รายละเอียด)
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การแก้ต่างคดีแพ่งที่สัมฤทธิ์ผล ศึกษากรณีบริษัท ฮ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งต่อกรมอนามัย (ลงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4633 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฎิบัติราชการ สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0201.42/ว766 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4566 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมอนามัย รอบ 12 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2556) (รายละเอียด) (ใบรายงานรอบ 12 เดือน)
ที่ สธ 0902.02/ว4491 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5815 เรื่อง กองการเจ้าหน้าที่ขอส่งสำเนาประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และสายงานวิชาการสาธารณสุข) จำนวน 6 ราย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0225/ว1195 เรื่อง สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับโอน/รับย้าย ข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4344 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4311 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว454 เรื่อง กรมควบคุมโรค อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยการรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว196 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อร้องเรียน รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของ C/SH และทบทวนผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมอนามัย (รายละเอียด)
- แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนกรมอนามัย - แบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียนกรมอนามัย - แบบฟอร์มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมอนามัย
ที่ สธ 0902.05/ว4184 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.2/ว455 เรื่อง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานวิชาการสาธารณสุข สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานนิติกร และสายงานโภชนาการ) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4199 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4161 เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง รุ่นที่ 30"
ประจำปีงบประมาณ 2557
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4015 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (รายละเอียด) (ใบสมัครคัดเลือก)
ที่ สธ 0902.02/ว3904 เรื่อง การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3973 เรื่อง สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 (รายละเอียด)
แผนการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ดูรายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3878 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3877 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด)
(คุณสมบัติผู้สมัคร) (ประกาศรับสมัคร) (ใบสมัคร)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ และทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน (ดูรายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3424 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล / ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และรองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ดูรายละเอียด)
- ใบสมัครผู้อำนวยการนักบริหารสาธารณสุข และรอง ผอ.สบช - ใบสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ และทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ดูรายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว3419 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป (ดูีรายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว3352 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดี (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4445 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม (รายละเอียด)(ประกาศกรมอนามัย)
- แบบใบสมัครขอย้ายระดับเชี่ยวชาญ - แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนฯ ระดับเชี่ยวชาญ
สธ 0402.02/ว3268 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)(ใบสมัคร)
แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)
สธ 0902.05/ว3231 เรื่อง การขอสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทดแทนที่สูญหาย (รายละเอียด)
สธ 0902.02/ว3189 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมอนามัย (รายละเอียด)
สธ 0902.02/ว4270 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)(ประกาศกรมอนามัย)
- แบบใบสมัครขอย้ายระดับทรงคุณวุฒิ - แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนฯ ระดับทรงคุณวุฒิ
- แบบใบสมัครขอย้ายระดับเชี่ยวชาญ - แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนฯ ระดับเชี่ยวชาญ
สธ 0902.04/ว3960 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ และทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) รอบที่ 2 (รายละเอียด)
สธ 0902.04/ว3958 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ และทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) รอบที่ 2 (รายละเอียด)
สธ 0902.04/ว3013 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
สธ 0902.02/ว2974 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด)(ใบสมัคร)(ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ)
สธ 0402.02/ว330 เรื่อง สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นดยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
สธ 0902.04/ว2750 เรื่อง ขอส่งผลสรุปบทเรียนจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รายละเอียด)(สรุปบทเรียนการเรียนรู้)
สธ 0902.04/ว2750 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมอนามัย รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556) (รายละเอียด)(แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฯ)
สธ 0902.03/ว2675 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเกี่ยวกับการให้ระงับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (รายละเอียด)
สธ 0902.02/ว2677 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
ศป 0020/ว74 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (รายละเอียด)
สธ 0402.04/ว3286 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ิงบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์) และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่)
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2150 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2149 เรื่อง เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2086 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานแพทย์) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว2046 เรื่อง ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข." (รายละเอียด)