เข้าสู่เว็ปไซด์กองการเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02 590 4093