ข่าวเด่น
กบข.ออกกองทุนเพื่อข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 ก.พ.ฉลุยโละทิ้งระบบซีข้าราชการ
 ทางเลือกในการลงทุนเพิ่มเติม ปลายปี 2546


 
    หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ตามพรบ.ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551-2552

  ว24/53
  ว19/52
  ว18/52
  ว17/52-3
  ว17/52-2
  ว17/52-1
  ว16/52
  ว15/52
  ว14/52
  ว13/52
  ว12/52
  ว11/52
  ว10/52
  ว9/52
  ว8/52
  ว7/52
  ว6/52
  ว5/52
  ว4/52
  ว3/52
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ตาม พรบ.51
  ว2/52
  ว1/52
  ว9/51
  ว10/51
  ว11/51
  ว12/51
  ว13/51
  ว14/51
  ว15/51
  ว16/51
  ว17/51
  ว18/51
  ว19/51
  ว20/51
  ว21/51
  หนังสือเวียน ก.พ. เกี่ยวกับวินัย
ว13/2548 เรื่องกฎ ก.พ.ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2548) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
ว 26  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวน
เรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย
ว 13/2547 เรื่อง การลงโทษข้าราชการกรณีถูกศาลพิพากษาจำคุกในเรื่องที่เคยถูกดำเนินการ
ทางวินัยมาก่อน
ว 8/2536 เรื่อง การลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยกรณีเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและเงินอื่นในทำนองเดียวกันเป็นเท็จ
ว 12/2537 เรื่อง การสั่งพักราชการข้าราชการซึ่งถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาตามกฎหมายของต่างประเทศ
ว 2/2538 เรื่อง การลงโทษข้าราชการกรณีเรียกร้องเงินจากราษฎรเพื่อฝากเข้าทำงาน
ว 22/2539 เรื่อง ทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้างมลทิน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี พ.ศ. 2539
ว 5/2542 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จ เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ว 15/2542 เรื่อง การขอขยายเวลาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประจำกระทรวง ประจำทบวง ประจำกอง หรือประจำจังหวัด

หนังสือเวียน ก.พ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประกาศ เรื่อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน
ว 33/2547  เรื่อง  กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ  กรณี
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  พ.ศ.2547
ว 25/2547  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ว 29/2547  เรื่อง  การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว 16/2547 เรื่อง  กฎ ก.พ.ว่าด้ยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2547
ว 15/2547 เรื่อง  การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ว 6/2547  เรื่อง การนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับ 3 มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
ว 1/2547  เรื่อง การเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ว 2/2547  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ว 11/2546  เรื่อง การมอบอำนาจการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
- ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยกองทุนสนับสนุนกิจกรรมและช่วยเหลือ
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบียบกรมอนามัย
- ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้อำนวยการกอง
ให้ข้าราชการในกองปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๔๗

- ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  พ.ศ.๒๕๔๘1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545
2. ระเบียบก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยให้ไปศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ
    พ.ศ. 2540
3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาหรืออบรมภายในประเทศ
    พ.ศ.2543
4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าการโอนข้าราชการผู้มีสัญญาหรือข้อผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข
    พ.ศ.2535
5. พระราชกฤษฏีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2536
6. โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ
7. โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ประเภทไม่มีเงินฝาก)
8. โครงการสินเชื่อบ้าน 100% สำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
9.โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่เป็นสมาชิก
   กสจ.
10.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗
 
  วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน

  พระราชกฤษฎีกา
            -  พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗

   พระราชบัญญัติ
           
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
            -  พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  พ.ศ.๒๕๔๖

  พระราชบัญญัติ
           
-  การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
         
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษพ.ศ.2548

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2547

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.2548
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548

 

 

 

 

   
กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000