การแต่งกายชุดเครื่องแบบพนักงานราชการ และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์


การแต่งกายในชุดเครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบปกติขาว ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
เครื่องหมายดอกพิกุลประกอบเครื่องแบบพนักงานราชการ
การแต่งกายในชุดปฏิบัติราชการพนักงานราชการ
เครื่องแบบปฏิบัติราชการพนักงานราชการ
ภาพประกอบในชุดเครื่องแบบพนักงานราชการนี้ มีแหล่งที่มาจาก:
http://www.vajira.ac.th/hr/uniform.html ,http://branch.nlt.go.th/ratchkicha/infor.php และกรุงเทพมหานคร
รวบรวมโดย :
นายณรงศ์พล แสนสุข
นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย