การแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์


การแต่งกายในชุดเครื่องแบบเต็มยศ
การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สุภาพบุรุษ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สุภาพสตรี ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สุภาพบุรุษ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สุภาพสตรี ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สุภาพบุรุษ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สุภาพสตรี ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สุภาพบุรุษ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สุภาพสตรี ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
การแต่งกายในชุดเครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพบุรุษ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพสตรี ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพบุรุษ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพสตรี ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพบุรุษ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพสตรี ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพบุรุษ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพสตรี ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพบุรุษ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพสตรี ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพบุรุษ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพสตรี ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพบุรุษ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพสตรี ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพบุรุษ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพสตรี ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพบุรุษ ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพสตรี ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพบุรุษ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพสตรี ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพบุรุษ ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพสตรี ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพบุรุษ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
เครื่องแบบปกติขาว สุภาพสตรี ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
การแต่งกายในชุดปฏิบัติราชการ
การแต่งกายข้าราชการพลเรือน สุภาพบุรุษ ชุดปฏิบัติราชการคอพับ
การแต่งกายข้าราชการพลเรือน สุภาพสตรี ชุดปฏิบัติราชการคอพับ
การแต่งกายข้าราชการพลเรือน สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ชุดปฏิบัติราชการคอแบะ
เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน
ภาพประกอบในชุดเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนนี้ มีแหล่งที่มาจาก:
http://www.vajira.ac.th/hr/uniform.html และ http://branch.nlt.go.th/ratchkicha/infor.php และกรุงเทพมหานคร
รวบรวมโดย :
นายณรงศ์พล แสนสุข
นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย