ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมอนามัย

เริ่มใช้ตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553) เป็นต้นไป

 

Download แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมิน
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมอนามัย
  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  แบบประเมินสมรรถนะ
  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
  แบบมอบหมายงาน