สมาชิก ล็อกอิน
user
password
หมายเหตุ :
  สำหรับแพทย์ที่ต้องการ ล็อกอิน สามารถใช้ username และpassword เดียวกันกับที่ใช้ใน ccme
  ถ้าแพทย์ท่านใดที่ไม่มี username และpassword สามารถติดต่อขอได้ที่ : tmc@ccme.or.th
+ องค์กร
+ พรบ.วิชาชีพฯ
+ สิทธิผู้ป่วย
+ บทสัมภาษณ์
+ Download
+ Poll
  Poll
+ Link
บริการประชาชน
  ตรวจสอบรายชื่อแพทย์
  รับฟังความคิดเห็น

  แพทย์เฉพาะทาง
ข่าวสารประชาชน
  หลักเกณฑ์อนุมัติแพทย์
ต่างประเทศ (ชั่วคราว)

  Regulation
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘


 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

ที่   ๔๑  /๒๕๔๗

เรื่อง  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘

 

 

แพทยสภาจะดำเนินการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยมีกำหนดการและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

.      กำหนดเวลาการรับสมัคร

.    รอบที่ ๑

()     รับสมัครผู้มีต้นสังกัดและไม่มีต้นสังกัด (อิสระ) 

()     เปิดรับสมัครวันที่ ๑ – ๓๑  ธันวาคม  ..๒๕๔๗ (เว้นวันหยุดราชการ)

.    รอบที่ ๒

()     รับสมัครผู้มีต้นสังกัดและไม่มีต้นสังกัด (อิสระ) 

()     รับสมัครเฉพาะตำแหน่งที่เหลือจากรอบที่ ๑

()     จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาหนึ่งสาขาใดในรอบที่ ๑ แล้ว

()     เปิดรับสมัครวันที่ ๑ มีนาคม – ๑๐ เมษายน พ..๒๕๔๘ (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ   แพทยสภาจะไม่พิจารณาอนุมัติให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้าฝึกอบรมหลังจากเวลาดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

.      สาขาประเภทที่รับสมัครและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

.    สาขาประเภทที่ ๑  หมายถึง สาขาขาดแคลน เป็นสาขาที่แพทยสภาต้องการส่งเสริมให้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้สมัครสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ๑ ปี และไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนก่อน ได้แก่

()    กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด

()    จิตเวชศาสตร์

()    จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

()    นิติเวชศาสตร์

()    พยาธิวิทยากายวิภาค

()    พยาธิวิทยาคลินิก

()    พยาธิวิทยาทั่วไป

()    รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

()    เวชศาสตร์ครอบครัว

(๑๐)  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

(๑๑)  เวชศาสตร์นิวเคลียร์

(๑๒)  อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

(๑๓)  อายุรศาสตร์โรคเลือด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสาขาประเภทที่ ๑

รอบที่  : ผู้สมัครจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว สามารถสมัครได้โดยไม่

จำเป็นต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ผู้สมัครอิสระต้องไม่มีพันธะในการชดใช้ทุน  ทั้งนี้ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่นับเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

รอบที่ ๒ : คุณสมบัติเช่นเดียวกับรอบที่ ๑

.    สาขาประเภทที่ ๒  หมายถึง สาขาที่ผู้สมัครจะต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ๑ ปี และได้ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามจำนวนปีที่แพทยสภากำหนด ได้แก่

()    กุมารเวชศาสตร์

()    กุมารศัลยศาสตร์

()    จักษุวิทยา

()    ตจวิทยา

()    ประสาทวิทยา

()    ประสาทศัลยศาสตร์

()    รังสีวิทยาทั่วไป

()    รังสีวิทยาวินิจฉัย

()    วิสัญญีวิทยา

(๑๐)  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)

(๑๑)  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน)

(๑๒)  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก)

(๑๓)  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)

(๑๔)  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน)

(๑๕)  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)

(๑๖)  เวชศาสตร์ฟื้นฟู

(๑๗)  ศัลยศาสตร์

(๑๘)  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

(๑๙)  ศัลยศาสตร์ทรวงอก

(๒๐)  ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

(๒๑)  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

(๒๒)  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 

(๒๓)  โสต ศอ นาสิกวิทยา

(๒๔)  อายุรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสาขาประเภทที่ ๒

รอบที่ ๑ :

()    ผู้สมัครที่มีต้นสังกัด จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะฯครบถ้วนแล้ว ยกเว้นสาขาที่กำหนดต่อไปนี้ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามระวะเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้ด้วย

(.) ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก ๑ ปี ได้แก่  สาขาจักษุวิทยา

(.) ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก ๒ ปี ได้แก่  สาขาตจวิทยา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

()    ผู้สมัครที่ไม่มีต้นสังกัด (อิสระ) จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ และได้ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก ๒ ปีแล้ว (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลา ๓ ปี) ยกเว้นสาขาวิชาต่อไปนี้ สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ทันที เมื่อผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้ว และไม่มีภาระการชดใช้ทุนแล้ว ได้แก่ สาขาวิสัญญีวิทยา รังสีวิทยาทั่วไป รังสีวิทยาวินิจฉัย  ศัลยศาสตร์ทรวงอก ประสาทศัลยศาสตร์  และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รอบที่ ๒ : คุณสมบัติเช่นเดียวกับรอบที่ ๑

.    สาขาประเภทที่ ๓  หมายถึง สาขาที่ผู้สมัครจะต้องได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯในสาขา

ที่กำหนดเป็นสาขาหลักก่อนแล้ว  ได้แก่

()    กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

()    กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

()    กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

()    กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

()    กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

()    กุมารเวชศาสตร์โรคไต

()    กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

()    กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

()    กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

(๑๐)  กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

(๑๑)  วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

(๑๒)  เวชบำบัดวิกฤต

(๑๓)  เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

(๑๔)  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

 

(๑๕)  ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

(๑๖)  อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม

(๑๗)  อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

(๑๘)  อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

(๑๙)  อายุรศาสตร์โรคไต

(๒๐)  อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

(๒๑)  อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

(๒๒)  อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ

(๒๓)  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสาขาประเภทที่ ๓

รอบที่  : เป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือกำลังฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตาม

โครงการของแพทยสภาในปีสุดท้าย   หรือเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือ

วุฒิบัตรฯ ในสาขาหลักของสาขาที่จะสมัครเข้าฝึกอบรม

รอบที่ ๒ : คุณสมบัติเช่นเดียวกับรอบที่ ๑

   .   จำนวนตำแหน่งและสถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร

จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านของแต่ละสาขาวิชา และสถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา ๒๕๔๘ รอบที่ ๑ ปรากฏรายละเอียดตามตารางท้ายประกาศนี้

   .   เงื่อนไขและวิธีการสมัคร

.    จำนวนสาขาที่สมัครได้

รอบที่ ๑   สมัครได้เพียงสาขาเดียว แต่อาจเลือกสถาบันได้มากกว่า ๑ แห่ง โดยต้องเรียงลำดับความต้องการสถาบันที่จะสมัครไว้ด้วย

รอบที่ ๒  สมัครได้สองสาขาวิชา และสามารถเลือกสถาบันในแต่ละสาขาได้มากกว่า ๑ แห่ง โดยต้องเรียงลำดับความต้องการสถาบันที่จะสมัครไว้ด้วย   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมทุกสาขาในรอบที่ ๑ แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบที่ ๒

.    ใบสมัคร

ให้ใช้ใบสมัครของแพทยสภาหรือที่แพทยสภารับรองเท่านั้น ใบสมัครมีจำหน่ายที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร ๖ ชั้น ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๑๘๘๐, ๐๒-๕๙๐-๑๘๘๓

.    วิธีสมัคร

()    ยื่นใบสมัครที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร ๖ ชั้น ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข   ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐   โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐–

๑๘๘๐, ๐๒-๕๙๐-๑๘๘๓

 

 

()    ผู้ที่มีต้นสังกัด  หากต้นสังกัดรับเป็นผู้ดำเนินการสมัครให้  ให้สมัครผ่านต้นสังกัด   และให้ต้นสังกัดจัดส่งใบสมัครไปยังสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ในกรณีที่ต้นสังกัดมิได้เป็นผู้ดำเนินการสมัครให้ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครด้วยตนเอง  สำหรับผู้สมัครอื่นๆ  ให้สมัครโดยตรงที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

.    เอกสารที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร

()    ใบสมัคร

()    ใบประเมินผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

()    ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม /หนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยว่าจะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

()    รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป 

()    หนังสือรับรองการจบแพทยศาสตรบัณฑิต  (สำหรับผู้สมัครที่ยังมิได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต)

()    หนังสือรับรองการผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ ๑ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตั้งแต่ปี พ..๒๕๓๘ เป็นต้นไป (ยกเว้นการสมัครสาขาประเภทที่ ๑)

()    หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว  (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแนบท้ายประกาศนี้

.    การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบสมัคร

เมื่อกรอกใบสมัครและยื่นพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่แล้ว จะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบสมัครมิได้

.      การพิจารณาคัดเลือก

สถาบันฝึกอบรมจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามแนวทางดังนี้

.    สถาบันฝึกอบรมจะพิจารณาให้สิทธิ์กับผู้สมัครที่มีต้นสังกัดก่อนผู้สมัครอิสระ และให้ความสำคัญของคุณสมบัติต่อไปนี้ตามลำดับ

ลำดับที่ ๑   ผู้ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า ๓ ปีหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ลำดับที่ ๒   ผู้ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า ๒ ปีหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ลำดับที่ ๓   ผู้ที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า ๑ ปีหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

.    ถ้ามีตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านว่างจากการสละสิทธิ์หรือเหตุอื่นใด ผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรองของสาขาวิชานั้นๆ จะได้รับการพิจารณาตามลำดับที่สถาบันฝึกอบรมได้จัดอันดับไว้เพื่อเข้าแทนในตำแหน่ง

 

 

ที่ว่าง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ในสาขาใดสาขาหนึ่งแล้ว   และในกรณีที่มิได้มีการ

จัดรายชื่อสำรองไว้ สถาบันฝึกอบรมนั้น อาจพิจารณารับจากรายชื่อผู้สมัครอันดับสำรองของสาขา

วิชานั้นๆ จากสถาบันอื่นๆ ตามลำดับ ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้สมัครนั้นด้วย

   .   การประกาศผลการคัดเลือก

รอบที่ ๑ ก่อนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ..๒๕๔๘

รอบที่ ๒ ก่อนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ..๒๕๔๘

.      กำหนดการรายงานตัวและเรี่มการฝึกอบรม

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวตามวันและเวลาที่แพทยสภากำหนด และเริ่มการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่สถาบันฝึกอบรมกำหนด

   .   การจำกัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน  ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วขาดจากการฝึก

อบรม

คณะกรรมการแพทยสภาจะพิจารณาจำกัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจำบ้านในปีถัดไป ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วขาดการฝึกอบรม ในกรณีต่อไปนี้

.    ไม่มารายงานตัว  ณ สถาบันฝึกอบรมตามกำหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

.    ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากยืนยันการตอบรับการเป็นแพทย์ประจำบ้านหรือเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

.    เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม

   .   การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรม

การเปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรมภายหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว   ต้องได้รับอนุมัติจากเลขา

ธิการแพทยสภา ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากำหนดไว้

   ๑๐. พันธะของผู้สมัครที่มีต้นสังกัด

ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน  ถ้าออกจากราชการหรือเปลี่ยนต้นสังกัด ให้ถือว่าผู้นั้นสิ้นสุดการเป็นแพทย์ประจำบ้าน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับ

 

                                                                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    วันที่  ๑๐   กันยายน  ..๒๕๔๗

 

 

(นายแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย์)

เลขาธิการแพทยสภา

 โดย : แพทยสภา
24 กันยายน 2547

 

 

 
ติดต่อแพทยสภา :: สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี โทร.02-5901880-1,3


© Copyright The Medical Council. All Rights Reserved.1999-2003.