คุณธรรม 4 ประการ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


วิสัยทัศน์

กองการเจ้าหน้าที่ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สมรรถนะ ศักยภาพการบริหาร
และการบริการทรัพยากรบุคคลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามระบบบริหารงานบุคคลด้วย ICT และพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสัมฤทธิ์ของงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ปรัชญา

รักงาน สร้างสรรค์บริการ ก้าวทันเทคโนโลยี

ลิขิตสมดุล Balanced Scorecard

  1. ภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการ

  2. ภารกิจหลักด้านการพัฒนาบุคคล

โครงการตามภารกิจ ฝ่ายละ 1 โครงการ

  1. โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ์ โครงการ ICT เข้ามาช่วยในการจัดการบริหารงาน โดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  2. โครงการพัฒนากระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดย ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

  3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบประเมินผลงานทางวิชาการ โดย ฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

  4. โครงการพัฒนาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ด้าน ICT โดย ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

  5. โครงการนำ ICT มาใช้ ในฝ่ายทะเบียนประวัติอย่างครบวงจร โดย ฝ่ายทะเบียนและบำเหน็จความชอบ

  6. โครงการจัดระบบสืบค้นด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูประบบราชการด้วย ICT โดย ฝ่ายกฎหมายและวินัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000