แบบบัญชีการมอบอำนาจ

บัญชีการมอบอำนาจของอธิบดีกรมอนามัยให้แก่ รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้อำนวยการ สำนัก / กอง / ศูนย์อนามัย

เรื่องที่มอบอำนาจ

กฎหมายที่สร้างอำนาจ

หลักเกณฑ์การใช้อำนาจ

ระยะเวลาการรายงานการใช้อำนาจ

1.การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่น

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานบุคคล

งานการเงิน การพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2538

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.

2538

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546

ภายใน 30 วัน นับ เว้นแต่เรื่องสำคัญให้รายงานทันที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่มอบอำนาจ

กฎหมายที่สร้างอำนาจ

หลักเกณฑ์การใช้อำนาจ

ระยะเวลาการรายงานการใช้อำนาจ

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2530

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2534

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2536

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับ และการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2521

   

 

 

 

 

แบบบัญชีการมอบอำนาจ

บัญชีการมอบอำนาจของกรมอนามัยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

เรื่องที่มอบอำนาจ

กฎหมายที่สร้างอำนาจ

หลักเกณฑ์การใช้อำนาจ

ระยะเวลาการรายงานการใช้อำนาจ

การบริหารงบประมาณกรมอนามัยที่ดำเนินการในจังหวัด

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 38(7)

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณแบบบูรณาการพ.ศ.2546

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546

 

 

 

ภายใน 30 วัน นับแต่ดำเนินการเสร็จสิ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบัญชีการมอบอำนาจ

บัญชีการมอบอำนาจของกรมอนามัย ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ยะลา และลำปาง

เรื่องที่มอบอำนาจ

กฎหมายที่สร้างอำนาจ

หลักเกณฑ์การใช้อำนาจ

ระยะเวลาการรายงานการใช้อำนาจ

1.การบริหารงานบุคคล

  1. การดำเนินการทางวินัย
  2. - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง

   -สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

   - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งให้มีการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

   - การสั่งลงโทษ

    

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

 

 

ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด

ภายใน 15 วัน นับแต่ดำเนินการเสร็จสิ้น

 

 

 

 

เรื่องที่มอบอำนาจ

กฎหมายที่สร้างอำนาจ

หลักเกณฑ์การใช้อำนาจ

ระยะเวลาการรายงานการใช้อำนาจ

 • การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
  • การสรรหาบุคคลในพื้นที่ที่ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาใช้ภาษาท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน
  • การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ.กำหนด
  • การดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผ่านภาค ก และภาค ข ของ ก.พ.เข้ารับราชการ

   

   

   

   

       

   

   

   

  แบบบัญชีการมอบอำนาจ

  บัญชีการมอบอำนาจของกรมอนามัย ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

  เรื่องที่มอบอำนาจ

  กฎหมายที่สร้างอำนาจ

  หลักเกณฑ์การใช้อำนาจ

  ระยะเวลาการรายงานการใช้อำนาจ

  1.การบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างประจำ

  -การลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

  -การลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง

  การสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

  การพิจารณาดำเนินการทางวินัย

  การสั่งลงโทษ

   

   

   

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

   

   

  ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการบริหารงานลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

  ภายใน 15 วัน นับแต่ดำเนินการเสร็จสิ้น