001
ที่ สธ 0319/ว255 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหลายตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว1483 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (รายละเอียด) (รายละเอียดเอกสารแนบที่ต้องใช้ประกอบการขอ)
ที่ สธ 0319/ว255 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี (รายละเอียด)(ใบสมัคร)
ที่ สธ 0902.02/ว2106 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่ง สายงานพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ราย นางอายีซ๊ะ ขวัญทอง
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1523 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว1581 เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1396 เรื่อง รับสมัครข้าราชการช่วยราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1886 เรื่อง การคัดเลือกข้ารชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานสาธารณสุข) ของนางสาวมลฤดี ตรีวัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว219 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว1331 เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1345 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1705 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานวิชาการสาธารณสุข สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ และสายงานโภชนาการ) จำนวน 6 ราย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1320 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว1253 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมหลักสุตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว1252 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมหลักสุตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๕๗ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.03/ว1192 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดถาวร) (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว1060 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว197 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว185 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว164 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว92 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญการงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว93 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญการงาน (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว114 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว970 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว148 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้ราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ ที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว1257 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สายงานพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ราย นางวรรณภา สันโดด สังกัดศุนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี กรมอนามัย (รายละเอียด)

ที่ สธ 0201.04/ว206 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การับรองคุณวุฒิประกาศณียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 16 แห่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว879 เรื่อง กรอบมาตราฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว834 เรื่อง สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว137 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน (รายละเอียด)

ที่ สธ 1008.1/35 เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (รายละเอียด)

ที่ สธ 0225/ว205 เรื่อง สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ที่จะ รับโอน หรือรับย้ายข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0201.034/ว187 เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้ (รายละเอียด)

  - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา
  - ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
  - เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ที่ สธ 0319/ว125 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว727 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว682 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม) (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว709 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสุตร "ผู้นำยุคใหม่"(รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว403 เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศราชการเกษียณอายุ ปี 2557 (รายละเอียด)

ที่ สสส.ว.ฝ1/196/2557 เรื่อง ประกาศสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.03/ว621 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 (รายละเอียด)

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว541 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว597 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานประชาสัมพันธ์ (รายละเอียด)

ที่ สวช/ว10 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาบัน ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (รายละเอียด)

ที่ นร 1008.01/28 เรื่อง การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว537 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2" (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว78 เรื่อง กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0802.03/ว430 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว38 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว36 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ สธ 0402.02/ว39 เรื่อง กรมควบคุมโรค อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยการรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว694 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว819 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.06/ว398 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.03/ว393 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นนอกกรอบระดับตำแหน่ง และการเปลี่ยนสายงาน (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.03/ว404 เรื่อง การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว400 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัติ ประจำปี 2257 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.05/ว388 เรื่อง การต่อเวลาราชการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว380 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม / ศึกษาต่อ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว692 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ แนวทางที่ ก.พ. ให้ใช้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในกรมอนามัย กรณีการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (รายละเอียด)

ที่ สธ 0225/ว139 เรื่อง สำนักสารนิเทศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ประกาศ กรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว458 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 2 ราย (รายละเอียด)

ที่ สทนพ 11.007/2557 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2557-2560 (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว48 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0319/ว49 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 3 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

ที่ นร 1006.1.1/57 เรื่อง การนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล (รายละเอียด)

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)
(รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว308 เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556
(รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว272 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.04/ว430 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง" (รายละเอียด)

ที่ สธ 0902.05/ว252 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว217 เรื่อง ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และข้าราชการ / ลูกจ้าง ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ สังเกตการณ์การอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดี
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว383 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานสาธารณสุข) ของข้าราชการ จำนวน 3 ราย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.03/ว188 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว226 เรื่อง กรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว231 เรื่อง กรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0316/ว4 เรื่อง กรมควบคุมประพฤติ ขอส่งสำเนาประกาศรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว10 เรื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 กรมควบคุมโรค มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (บริการทางวิชาการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว9 เรื่อง กรมควบคุมโรค มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.03/ว118 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว328 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว329 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายงานทรัพยากรบุคคล) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว238 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว186 เรื่อง การยืนยันการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (e-Learning) (รายละเอียด)
  แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 
กลุ่มงาน
กอง
ศูนย์
สำนัก
  - กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารฯ - กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - ศูนย์อนามัยที่ ๒

- สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
- กลุ่มตรวจสอบภายใน - กองแผนงาน - ศูนย์อนามัยที่ ๓ - สำนักส่งเสริมสุขภาพ
- กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข     - ศูนย์อนามัยที่ ๔ - สำนักสร้างและจัดการความรู้
- กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตฯ     - ศูนย์อนามัยที่ ๕ - สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
        - ศูนย์อนามัยที่ ๘ - สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
        - ศูนย์อนามัยที่ ๙    
        - ศูนย์อนามัยที่ ๑๒    
ที่ สธ 0902.05/ว168 เรื่อง แก้ไขระเบียบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน้จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดเแทนข้ราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว110 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.04/ว103 เรื่อง การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว689 เรื่อง สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค มีความประสงค์ที่จะรับย้ายโอนข้ราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ นร 1006/ว21 เรื่อง การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
ที่ นร 1006/ว20 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว65 เรื่อง ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (สายงานเทคนิคการแพทย์) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว81 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0201.01/ว1088 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (รายละเอียด)
ที่ สวช/ว190 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว683 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ด้านบริการทางวิชาการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว6399 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว12 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6401 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาตร์การแพทย์ ด้านชีววิทยา
และด้านจุลชีววิทยา
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0501.02/ว4066 เรื่อง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 12 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว8268 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6297 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสร้างและจัดการความรู้ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว6317 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรม / สัมมนา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว6283 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 1001/17446 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแข่งขันเพื่อบบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) (รายละเอียด)
ที่ สสส.ว.ฝ.1/6268/2556.1 เรื่อง ขอความร่วมมือติดประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้จัดการกองทุน สสส. (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว6231 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม / เข้าร่วมการสัมมนา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว8163 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานสาธารณสุข) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6196 เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6191 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดี กรมอนามัย (รายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)
และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) (รายละเอียด)

ที่ สธ 0712.02/1585 เรื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว664 เรื่อง กรมการแพทย์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6174 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6127 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 2
(รายละเอียด)
- แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ - แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล
ที่ สธ 0402.02/ว636 เรื่อง สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว642 เรื่อง สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว611 เรื่อง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว6044 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน (รายละเอียด)
ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (รายละเอียด) (ใบสมัครงาน)
ที่ 0902.02/ว7807 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ (สายงานรังสีการแพทย์) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) (รายละเอียด)
ที่ 0902.04/ว5966 เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) (รายละเอียด)
ที่ 0902.02/ว5952 เรื่อง กองการเจ้าหน้าที่ขอส่งสำเนา ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายงานทันตแพทย์) (รายละเอียด)
ที่ สวทช/ว180 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว633 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5836 เรื่อง การับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 28 และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5835 เรื่อง การับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว7640 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
(แบบใบสมัครขอย้าย) (แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือก)
ที่ สธ 0902.04/ว7575 เรื่อง การประเมินความผาสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมอนามัย ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0501.02/ว3759 เรื่อง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความประสงค์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5744 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม / รับสมัครเข้าศึกษาต่อ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว587 เรื่อง สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้ราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5700 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5687 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม
(รายละเอียด)
- แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ - แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล
ที่ สธ 0902.02/ว5691 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรมการใน อ.ก.พ. กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว608 เรื่อง กรมการแพทย์จะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของกรมการแพทย์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว614 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ด้านบริการทางวิชาการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5655 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด) (ใบสมัคร)
ที่ สธ 0902.03/ว5622 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว7131 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5544 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5510 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการวิจัยนวัตกรรมลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา รูปแบบหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5442 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6954 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5394 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว588 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว582 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว6831 เรื่อง แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (รายละเอียด) (แบบแจ้งความจำนง)
ที่ สธ 0902.02/ว5239 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิบดีกรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5227 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5180 เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5201 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5211 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด) (ใบสมัคร)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ใน
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (หนังสือเรียกรายงานตัว)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (หนังสือเรียกรายงานตัว)
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5194 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
- แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ - แบบนับระยะเวลาเกื้อกูล
ที่ สธ 0902.02/ว5147 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว523 เรื่อง สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้าย รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ (ส่งเสริมพัฒนา) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4995 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5015 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว6547 เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6481 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมินสถานที่ประเมินและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4967 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4928 เรื่อง ย้ายและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4909 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (ฉบับแก้ไข) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4907 เรื่อง รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4905 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว4845 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว6356 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4881 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน และ ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียด)

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นของกรมอนามัย (รายละเอียด) (ใบสมัคร)

ให้ผู้ขึ้นบัญชีตามรายละเอียดด้านล่างมายื่นใบสมัครในวันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2556

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) (ลำดับที่ 3- 14)

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) (ลำดับที่ 3- 12)

- ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานยุติธรรม (ลำดับที่ 12- 21)

- ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ของสำนักงานยุติธรรม (ลำดับที่ 58- 67)

- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ลำดับที่ 6- 8)

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน (ลำดับที่ 579 - 588) และ (ลำดับที่ 650 - 661) และ (ลำดับที่ 662 -671)

ที่ สธ 0902.04/ว4631 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัติการ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4764 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหาร ระดับต้น (รายละเอียด) (ใบสมัคร)
ที่ สธ 0902.02/ว4643 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากรมอนามัย (รายละเอียด)
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การแก้ต่างคดีแพ่งที่สัมฤทธิ์ผล ศึกษากรณีบริษัท ฮ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งต่อกรมอนามัย (ลงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4633 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฎิบัติราชการ สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0201.42/ว766 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4566 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมอนามัย รอบ 12 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2556) (รายละเอียด) (ใบรายงานรอบ 12 เดือน)
ที่ สธ 0902.02/ว4491 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5815 เรื่อง กองการเจ้าหน้าที่ขอส่งสำเนาประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และสายงานวิชาการสาธารณสุข) จำนวน 6 ราย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0225/ว1195 เรื่อง สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับโอน/รับย้าย ข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4344 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4311 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว454 เรื่อง กรมควบคุมโรค อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยการรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.06/ว196 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อร้องเรียน รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของ C/SH และทบทวนผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมอนามัย (รายละเอียด)
- แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียนกรมอนามัย - แบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียนกรมอนามัย - แบบฟอร์มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมอนามัย
ที่ สธ 0902.05/ว4184 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.2/ว455 เรื่อง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานวิชาการสาธารณสุข สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานนิติกร และสายงานโภชนาการ) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4199 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4161 เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง รุ่นที่ 30"
ประจำปีงบประมาณ 2557
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4015 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (รายละเอียด) (ใบสมัครคัดเลือก)
ที่ สธ 0902.02/ว3904 เรื่อง การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3973 เรื่อง สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 (รายละเอียด)
แผนการเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ดูรายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3878 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3877 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด)
(คุณสมบัติผู้สมัคร) (ประกาศรับสมัคร) (ใบสมัคร)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ และทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน (ดูรายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว3424 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล / ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และรองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ดูรายละเอียด)
- ใบสมัครผู้อำนวยการนักบริหารสาธารณสุข และรอง ผอ.สบช - ใบสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินความเหมาะสมในการรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ และทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ดูรายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว3419 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป (ดูีรายละเอียด)

ที่ สธ 0902.02/ว3352 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดี (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4445 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม (รายละเอียด)(ประกาศกรมอนามัย)
- แบบใบสมัครขอย้ายระดับเชี่ยวชาญ - แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนฯ ระดับเชี่ยวชาญ
สธ 0402.02/ว3268 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)(ใบสมัคร)
แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)
สธ 0902.05/ว3231 เรื่อง การขอสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทดแทนที่สูญหาย (รายละเอียด)
สธ 0902.02/ว3189 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมอนามัย (รายละเอียด)
สธ 0902.02/ว4270 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)(ประกาศกรมอนามัย)
- แบบใบสมัครขอย้ายระดับทรงคุณวุฒิ - แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนฯ ระดับทรงคุณวุฒิ
- แบบใบสมัครขอย้ายระดับเชี่ยวชาญ - แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนฯ ระดับเชี่ยวชาญ
สธ 0902.04/ว3960 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ และทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) รอบที่ 2 (รายละเอียด)
สธ 0902.04/ว3958 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ และทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) รอบที่ 2 (รายละเอียด)
สธ 0902.04/ว3013 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
สธ 0902.02/ว2974 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด)(ใบสมัคร)(ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ)
สธ 0402.02/ว330 เรื่อง สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นดยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
สธ 0902.04/ว2750 เรื่อง ขอส่งผลสรุปบทเรียนจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รายละเอียด)(สรุปบทเรียนการเรียนรู้)
สธ 0902.04/ว2750 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมอนามัย รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2555 - มิถุนายน 2556) (รายละเอียด)(แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฯ)
สธ 0902.03/ว2675 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเกี่ยวกับการให้ระงับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (รายละเอียด)
สธ 0902.02/ว2677 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (รายละเอียด)
ศป 0020/ว74 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (รายละเอียด)
สธ 0402.04/ว3286 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ิงบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์) และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่)
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2150 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2149 เรื่อง เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2086 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานแพทย์) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว2046 เรื่อง ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข." (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว2044 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว249 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กําหนดวัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์) และตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0601/381 เรื่อง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว1965 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส (รายละเอียด)(ประกาศกรมอนามัย)(ใบสมัคร)
ที่ สธ 0402.2/ว194 เรื่อง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2556 ในตำแหน่ง
 - นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
 - นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)
 - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
 - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น)
 - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์) และ
 - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่)
(รายละเอียด)(เอกสารแนบท้าย)(ใบสมัคร)
ที่ สธ 0618/ว365 เรื่อง กรมสรรพสามิตร มีความประสงค์จะรับบุคคลโดยการรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว202 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับบุคคลโดยการรับย้าย / รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.2/ว160 เรื่อง กรมควบคุมโรค อนุมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยการรับย้าย / รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.2/ว1461 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
(รายละเอียด) (ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)
ที่ สธ 0902.2/ว1463 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
(รายละเอียด) (ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น)
ที่ สธ 0902.2/ว1366 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด) (แบบประกอบการพิจารณาขอคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน) (แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกรระดับชำนาญการพิเศษ)
ที่ สธ 0902.04/ว1332 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและเข้ารับฟังการเสวนา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว1331 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.2/ว1023 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว979 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
กรมอนามัย
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว1000 เรื่อง ขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ นร 1008.5/7 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (รายละเอียด)
ที่ นร 1008.5/22 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว881 เรื่อง การจัดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0912.01/ว140 เรื่อง ศูนย์อนามัยที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว589 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด)
(ใบสมัคร)
ที่ สธ 0902.04/ว535 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น และ คนดีศรีอนามัยระดับกรม ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.07/ว536 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว429 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2556(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว442 เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ" (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว438 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว398 เรื่อง ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.2/ว26 เรื่อง กรมควบคุมโรค จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2555 จำนวน 3 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว286 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว34 เรื่อง กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว396 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้ายโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ ขก 0027.1/ว669 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว191 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว6 เรื่อง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว176 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0701.2.2/3 เรื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ บรรณารักษ์ นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว61 เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว78 เรื่อง การสำรวจเพื่อประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมอนามัย ประจำปี 2555 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0201.01/ว1015 เรื่อง สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว33 เรื่อง ขอความร่วมมือการรายงานผลการรับคนพิการเข้าปฎิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2556 (แบบฟอร์ม)(รายละเอียด)
ที่ สธ 0203.0925/ว1850 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ วธ 0301/6219 เรื่อง กรมศาสนา มีความประสงค์จะรับโอนย้ายข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.01/ว5751 เรื่อง ขอส่งสำเนาระเบียบและสำเนาประกาศของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0917.01/755 เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ศูนยอนามัย์ที่ 7 อุบลราชธานี ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว9505 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้ายโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.2/ว694 เรื่อง กรมควบคุมโรคอนมัติให้ดำเนินการสรรหาบุคคลโดยการรับย้ายโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว754 เรื่อง กรมการแพทย์มีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5670 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว570 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (การสอบข้อเขียน) ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว9276 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์รับย้ายโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5614 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก(รายละเอียด)
ที่ สธ 01001.1/ว3333 เรื่อง สำนักงานรัฐมนตรี มีความประสงค์รับย้ายโอนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ ทก 0401/3483 เรื่อง กรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0201.036/ว806 เรื่อง การดำเนินการตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553 (กรณีหารือ) (รายละเอียด)(ใบสมัคร)
ที่ สธ 0902.02/ว5536 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (รายละเอียด)
(ใบสมัคร)
ที่ สธ 0902.02/ว5472 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5514 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
(รายละเอียด)
(ใบสมัคร)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๕๖
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5329 เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5314 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5261 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากรมอนามัย (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5237 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
คำสั่งกองการเจ้าหน้าที่ ที่ 888/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานด้านต่างๆ (รายละเอียด)
ที่ นร 1207.2/01580 เรื่อง สำนักงาน ก.พ.ร. ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5209 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 22 พ.ย. 55 เวลา 15.30 น.) (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5185 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ MRCS 3 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว5187 เรื่อง ย้ายข้าราชการ, ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5177 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว8614 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สาขาจิตเวชศาสตร์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5123 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 27 และหลักสูตรผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5079 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.05/ว5101 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.02/ว630 เรื่อง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว7496 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ(รายละเอียด) (แบบใบสมัครขอย้ายระดับเชี่ยวชาญ) (แบบใบสมัครขอรับการคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ)
ที่ สธ 0902.04/ว4997 เรื่อง แจ้งความจำนงสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว5012 เรื่อง ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุภาครัฐ" หลักสูตรมือใหม่ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว8351 เรื่อง กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว647 เรื่อง กรมแพทย์ มีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0701.2.2/ว615 เรื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4990 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4905 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีแพทย์ทุนรัฐบาลได้รับอนุมัติให้ลาพักรอการปลด (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.2/ว617 เรื่อง สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค รับย้ายโอนรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ด้านส่งเสริมพัฒนา จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0701.2.2/ว615 เรื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว4868 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาระบบบริหาร ระดับกรม(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว4869 เรื่อง แนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรม ในภารกิจงานด้านการเจ้าหน้าที่ เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4860 เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง รุ่นที่ 29 (รายละเอียด)
ที่ มท 0402.3/ว2014 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4684 เรื่อง การคัดเลือกอาจารย์พยาบาลและพยาบาลที่ปฏิบัติงานนานและดีเด่น ประจำปี 2556 (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4670 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0319/ว604 เรื่อง กรมแพทย์ มีความประสงคจะรับย้ายโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว7712 เรื่อง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.03/ว4585 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับกระทรวง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4587 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4575 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/7497 เรื่อง กรมสุขภาพจิตรมีความประสงค์รับย้ายโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4540 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0001/ว2456 เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0601.02/ว6345 เรื่อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4428 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (รายละเอียด)
ที่ นร 1008.5/240 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0201.03/ว681 เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0402.2/ว509 เรื่อง กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการทั่วไปปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)
ที่ สธ 0224.04/11185 เรื่อง สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว6537 เรื่อง การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ประจำปี 2555 (รายละเอียด)(แบบกรอกประวัติผลงานและแบบประเมิน)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

- ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา)

- ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่)

- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี)

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก)
(รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.02/ว4320 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (รายละเอียด)
ประกาศ กรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูเข้าสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน นักโภชนาการปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (รายละเอียด)
ที่ สธ 0802.3/ว7255 เรื่อง กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับย้ายโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานระบาดวิทยา (รายละเอียด)
ที่ สธ 0902.04/ว4238 เรื่อง การจัดสรรนักเรียนทุนรัฐบาลที่จัดไว้เป็นทุนกลาง (รายละเอียด)