ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หนังสือแจ้งเวียนลูกจ้างประจำ
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำในสังกัดกรมอนามัย (ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำในสังกัดกรมอนามัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555(ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำในสังกัดกรมอนามัย (ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2555)
  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553)
  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ กรณีการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และ กลุ่มงาน
  บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของกรมอนามัย (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว31 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556
  บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงลูกจ้างประจำ กรมอนามัย (เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556)
  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว31 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556)
  บัญชีโครงสร้างอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (เริ่ม 1 ม.ค. 2557)
  บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงลูกจ้างประจำ (เริ่ม 1 ม.ค. 2557)
     
โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  ที่ กค 0428/ว47 เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  ที่ กค 0420/ว27 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
     
ลูกจ้างประจำ
  ผลงานเด่นหรือผลงานสำคัญของลูกจ้างประจำที่ผ่านการประเมิน (ปรับระดับชั้นงานจากระดับ 3 เป็นระดับ 4)
  ที่สธ 0902.05/ว1590 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
     
แบบฟอร์มลูกจ้างประจำ
  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1)
  ผลงานเด่นหรือผลงานสำคัญที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (แบบ ปช.2 (เฉพาะการขอปรับระดับชั้นงานจากระดับ3 เป็น ระดับ4))
  แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (แบบ ปช.1 ระดับ 1 เป็น ระดับ 2 และ ระดับ 2 เป็น ระดับ 3)
  แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ (แบบ ปช.1 ระดับ 3 เป็น ระดับ 4)
  หนังสือขอลาออกจากราชการ (ลูกจ้างประจำ)
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข