ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่ง/ พนักงานราชการ
  ที่ สธ0902.03/ว4427 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป
  ที่สธ 0902.05/ว5324 เรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมอนามัย
  ที่ นร 1008.5/188 เรื่องประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561
  ที่ สธ 0902.03/ ว1230 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
  แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
     
แบบฟอร์ม/พนักงานราชการ
  ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเชียวชาญเฉพาะ)
  แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ(ส่วนกลาง)
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
  แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ(ส่วนภูมิภาค)
  ประกาศกำหนดร้อยละที่ได้ (ตัวอย่าง) (เอกสารหมายเลข5)
  แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน (เอกสารหมายเลข4)
  แบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ(เอกสารหมายเลข3)
  แบบฟอร์มบัญชีสรุปผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข2)
  แบบตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ(เอกสารหมายเลข1)
  ตัวอย่างประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
  ใบสมัครพนักงานราชการ(คนพิการ)
  ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
  แบบหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
  แบบหนังสือรับรองความประพฤติ
  แบบสรุปความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง(ปีงบประมาณ 2560-2564)
  แบบคำขอจัดสรร/กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
     
****ระเบียบ ประกาศฯ****
     
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) หนังสือรับรองความประพฤติ
     
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
     
หมวดการสรรหาและเลือกสรร
  ประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณพ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
     
หมวดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และกรอบอัตรากำลัง
  การคำนวณอัตราค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการ (กรณีกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ)
     
หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ-ท้ายประกาศ)
  หนังสือเวียนเรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และ ***สิ่งที่ส่งมาด้วย (คำอธิบาย)***
  ตัวอย่าง การคำนวณวงเงินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
     
หมวดค่าตอบแทน
  ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 9) (ปรับค่าตอบแทนเริ่มจ้าง)
  ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 8) (ปรับบัญชีค่าตอบแทน - รวมหนังสือเวียน-เพิ่มอัตราค่าตอบแทนร้อยละ 4)
  ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 7) (ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)
  ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
  ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561
     
หมวดสิทธิประโยชน์
  ประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และแบบ คพร. สป.1- สป.2
  ประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ๒) การสะสมวันลาพักผ่อน
     
หมวดการดำเนินการวินัย
  ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
     
หมวดอื่นๆ
  ประกาศ คพร. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข