ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolenance)" ประจำปี 2561 (30/05/2561)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ (27/02/2560)
  ประกาศนโยบายกรม เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27/01/2560)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (27/01/2560)
  แผนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริต และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27/01/2560)
     
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละการรับการดำเนินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT)
  แบบลงลายมือชื่อการตอบแบบสำรวจออนไลน์
  แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 Template IIT ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข