ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
กฏหมายและวินัย
  คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย (18/07/2561)
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการ การดำเนินการทางวินัยร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง (18/07/2561)
  กรอบแนวทางและขั้นตอนของการจัดการเรื่องร้องเรียน (18/07/2561)
     
กฏ ระเบียบ ประกาศ
  ที่ สธ0208.06/ว5891 เรื่องแจ้งคำสั่งกรมอนามัย (13/11/2561)
  คำสั่งมอบอำนาจ (16/07/2561)
  กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (16/07/2561)
  กฏหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (16/07/2561)
     
รายงานการติตตามตัวชี้วัด 2563
     
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่2 การจัดการข้อมูลและความรู้
  รายงานการกำกับติดตามเดือน กันยายน 2563
  รายงานการกำกับติดตามเดือน สิงหาคม 2563
  รายงานการกำกับติดตามเดือน กรกฎาคม 2563
  รายงานการกำกับติตามเดือนมีนาคม 2563
  รายงานการกำกับติตามเดือนกุมภาพันธ์ 2563
     
ตัวชี้วัดที่ F5 ระคับความสำเร็จของการตรวจร่างนิติกรรมสัญญา
  รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการรอบ 6 เดือนหลัง
  รายงานการกำกับติตามการดำเนินการตามข้อเสนอ มาตรการ
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข