ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  ที่ สธ0902.03/ว7102 การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
  การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย
  ที่สธ 0902.03/ว4970 เรื่องการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก
  เอกสารแนบการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
  ที่นร 1012.2/235 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจาราณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทราวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
  ที่ สธ 0902.03/ว4766 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจในส่วนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร) เรื่องผลการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร
  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก กรมอนามัย เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก กรมอนามัย
  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายสมาชิก กรมอนามัย
  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุน ฝ่ายสมาชิก กรมอนามัย
  ที่ สธ 0902.03/ว5692 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก
  คำสั่งกรมอนามัยที่ 678/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องการสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของกรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร)
  คำสั่งกรมอนามัยที่ 679/2559 เรื่องกำหนดสถานที่รับสมัคร สถานที่ลงคะแนน และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร)
  ที่ สธ 0902.03/ว5366 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดที่ 2)
  ที่ สธ 0902.03/ว5364 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดที่ 2)
     
แบบฟอร์ม
  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข