ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข้าราชการ
  ที่ สธ0902.02/ว2276 เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
  ที่สธ 0902.02/ว2678 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของกรมอนามัย
  ที่ สธ 0902.03/4593 เรื่องหลักเกณฑ์การหมุนเวียนเปลี่ยนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
  ที่สธ0902.03/ว2791 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
  ที่สธ 0902.05/ว5886 เรื่องการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ
     
คู่มือการปฏิบัติงาน
  กระบวนงานการย้ายข้าราชการ
  กระบวนงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(ว62551)
  กระบวนงานการประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ
  กระบวนงานการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
  กระบวนงานการให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
     
สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
  สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ กรณีบรรจุใหม่
  สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ กรณีลาออกจากราชการ
     
แบบฟอร์มต่างๆสำหรับข้าราชการ
  แบบแสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณาการขอโอน/ย้ายข้าราชการ
  หนังสือขอลาออกจากราชการ
  หนังสือขอโอน
  หนังสือขอย้าย
  แบบขอกลับเข้ารับราชการกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
  แบบขอกลับเข้ารับราชการ
     
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
     
แบบฟอร์ม ตาม ว6/36
  แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานฯ เพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ (เฉพาะ แพทย์/ ทันตแพทย์ เท่านั้น)
     
แบบฟอร์ม ตาม ว10/2548
  แบบรายการประกอบการคัดเลือกบุคคล (ชำนาญการพิเศษ)
  แบบรายการประกอบการคัดเลือกบุคคล (ระดับชำนาญการ)
  แบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูลกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
  แบบรายงานประกอบคำขอประเมินผลงานทั้งภาค ก และ ข(กรณีขอรับเงินประจำตำแหน่ง)
  แบบรายงานประกอบคำขอประเมินผลงานทั้งภาค ก และ ข(กรณีขอเลื่อนระดับ)
     
แบบฟอร์ม ตาม ว 16/2538 (ระดับทรงคุณวุฒิ / เชี่ยวชาญ )
  แบบประเมิน อวช.1 แพทย์ทรงคุณวุฒิ-เชี่ยวชาญ
  แบบประเมิน อวช.1 ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ-เชี่ยวชาญ
  แบบประเมิน อวช.1 นวก.สาธารณสุขทรงคุณวุฒิ-เชี่ยวชาญ
  แบบประเมิน อวช.1 สายงานอื่นๆ
     
แบบฟอร์มตาม ว34/2547
  แบบประเมินประเภททั่วไประดับชำนาญงาน_ว34
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข