ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
การทดลองปฏิบัติราชการ (ข้าราชการบรรจุใหม่)
  Flowchart การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่
  ที่สธ 0902.04/ว2334 เรื่องแนวทางการดำเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมอนามัย
  ที่นร 1013.5/ว4 เรื่องการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0902.04/ว8182 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เรื่องแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  คู่มือดำเนินการ เรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  กฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพ.ศ. 2553
  คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1639/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
     
แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติราชการ (ข้าราชการบรรจุใหม่)
  แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) (เอกสาร ทล5.1-5.3)
  แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เอกสาร ทล1)
  ตารางบันทึกรายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่ที่สมัครเรียนหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(เอกสาร ทล2)
  แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้บังคับบัญชา) ทุก 2 เดือน (เอกสาร ทล3)
  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) (เอกสาร ทล4)
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข