ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
เอกสารเผยแพร่ - กองการเจ้าหน้าที่
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของข้าราชการ สังกัดกรมอนามัย (24/12/2563)
  การพัฒนากระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการกรมอนามัยในสายงานวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (05/05/2563)
  รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13/04/2563)
  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (06/03/2563)
  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคน กรมอนามัย พ.ศ.2660 - 2564 (07/02/2563)
  แบบลงชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม (24/01/2563)
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 10 ข้อ (24/01/2563)
  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโอนการฝึกอบรมของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อมผู้นำการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย รุ่นที่ 4(Our Skills Our Future : OSOF IV) (20/12/2562)
  คู่มือระบบสารบรรณสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (18/12/2562)
  การพัฒนากระบวนงานการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการกรมอนามัย ในสายงานวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (18/12/2562)
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต กรมอนามัย (19/04/2562)
  การจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 6 (06/03/2562)
  กรอบอัตรากำลังศูนย์อนามัย (26/02/2562)
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (26/02/2562)
  การดำเนินการแก้ต่างคดีปกครอง กรณีวัดจันทารามฟ้องกรมอนามัยกับพวก ขอคืนที่ราชพัสดุ (31/08/2561)
อ่านต่อทั้งหมด     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข