ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ระเบียบข้อบังคับการลาศึกษา
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคลากรมอนามัย
  กรอบสาขาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และทันตแพทย์ประจำบ้าน
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
  พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลกรมอนามัย
  กรอบสาขาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และทันตแพทย์ประจำบ้าน
     
ลาศึกษา
  แบบสัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ)
  แบบตารางตรวจสอบหลักฐานประกอบการลาศึกษา
  แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
  สัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ)
  สัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ)
  ใบแสดงเจตจำนงขออนุมัติสมัครสอบ
  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน
  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
  แบบรายงานตัวกลับจากการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานภายในประเทศ
     
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลาศึกษา
  ตัวอย่างแบบใบลาไปศึกษา (ลาต่อเนื่อง)
  ตัวอย่างแบบใบลาไปศึกษา (กรณีลาเป็นช่วงๆ)
  ตัวอย่างแบบใบลาไปฝึกอบรม
  ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
     
ขั้นตอนการลาศึกษา (Flowchart)
  ขั้นตอนการลา (สำหรับหน่วยงาน)
  โฟรชาร์ทการลาศึกษา
     
ตารางการตรวจสอบหลักฐานประกอบการลาศึกษา
  ตารางการตรวจสอบหลักฐานประกอบการลาศึกษา
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข