ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
โครงการฝึกอบรม
     
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our Future: OSOF V)
     
โครงการ
  รายละเอียดโครงการOSOF_V
     
ประกาศรายชื่อ
  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม_ (OSOF_V)
  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม (OSOF_V)
  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (OSOF_V)
     
กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ
  กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ
  Link&QRCode_ลงทะเบียนปฐมนิเทศ
     
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาฐานคิด
  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานคิด
  หนังสือเชิญประชุม
     
กิจกรรมที่ 4 การสร้างนวัตกรรม
  หนังสือเชิญ
  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างนวัตกรรม
     
กิจกรรม 5 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
  หนังสือเชิญประชุม
  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
     
กิจกรรม 6 การพัฒนาทักษะการบริหาร
  หนังสือเชิญผู้เข้าอบรม OSOF V เข้าร่วมกิจกรรม
  หนังสือเชิญผู้เข้าอบรม NeGSOF IV เข้าร่วมกิจกรรม
  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการบริหาร
     
กิจกรรมที่ 7 การติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
  หนังสือเชิญผู้เข้าอบรม OSOF V เข้าร่วมกิจกรรม
  หนังสือเชิญผู้อำนวยการหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
  แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
     
โครงการอบรมผู้บริหารยุคใหม่ กรมอนามัย รุ่นที่ 4 (Next Generation Shape Our Future – NeGSOF IV)
     
โครงการ
  รายละเอียดโครงการ
     
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
  ประกาศรายชื่อ_NeGSOF_IVเพิ่มเติม
  ประกาศรายชื่อ_NeGSOF_IV
     
กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ
  กำหนดการ
  การลงทะเบียน
     
กิจกรรมที่ 3 การติดตามผลการติดตามผู้บริหารกรมอนามัย (Job Shadowing)
  หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
  ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
     
กิจกรรมที่ 5 การติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
  หนังสือเชิญผู้อำนวยการหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม
  หนังสือเชิญผู้เข้ารับการอบรม NeGSOF IV เข้าร่วมกิจกรรม
  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข