ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หนังสือเวียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ที่สธ 0902.05/ว397 เรื่องตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2564 (25/01/2564)
  ที่ สธ0902.05/ว2777 เรื่องการับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554-2558 (08/06/2563)
  ที่สธ 0902.05/ว7204 เรื่องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 (27/12/2562)
  ที่ สธ0902.05/ว4061 เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (24/07/2562)
  ที่ สธ 0902.05/ว3184 เรื่องการรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรร์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี2560 (10/06/2562)
อ่านต่อ     
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     
เอกสารประกอบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
  ตัวอย่างการขอรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
  แบบรายงานความดีความชอบ (กรณีพิเศษ)
     
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     
รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     
ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
  รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ชั้นสายสะพาย) ประจำปี 2563
     
ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
  ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
     
ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
  รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558
  รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย(สายสะพาย) ประจำปี 2558
  รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข