ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 

งานการเจ้าหน้าที่

ความพึงพอใจของ Website กองการเจ้าหน้าที่
  กิจกรรมข้าราชการใหม่ก้าวไกล กรมอนามัยก้าวหน้า : Young Generation Go Beyond the Future ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (30/07/2563)
  โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our Future : OSOF VI) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การบริหารและการประเมินผลผู้เข้าอบรมระหว่างวันที่ 6 - 17 กรกฎาคม 2563 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม (17/07/2563)
  พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปี 2563 (15/07/2563)
  พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 (15/07/2563)
  กิจกรรมสร้างสุข...กระตุกใจ รุ่นที่ 2 (13/07/2563)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกรมอนามัยเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมและความผูกพันองค์กร ในการป้องกันทุจริต (10/07/2563)
     
  ที่ สธ0902.06/ว3972 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (11/08/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว5512 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสายงานเทคนิคการแพทย์ รายนางสาวปุณชนิกา บุญเลิศ (10/08/2563)
  ที่ สธ0902.06/ว3887 เรื่องพระราชกฤษฏีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ.2563 (04/08/2563)
  ที่ สธ0902.06/ว3886 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนปี 2563 (04/08/2563)
  ที่สธ 0902.02/ว3797 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข) รายนางสาวศตพร เทยาณรงค์ (01/08/2563)
  ที่สธ 0902.02/ว3796 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) รายนายชนายุส คำโสม (01/08/2563)
     
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (11/08/2563)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย (05/08/2563)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (30/07/2563)
  ประกาศกรมอนามัยเรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย (23/07/2563)
  ประกาศกรมอนามัยเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัยและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย (24/06/2563)
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (23/06/2563)
     
  ที่ สธ0902.02/ว3939 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (11/08/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว3937 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จำนวน 1 ตำแหน่ง (11/08/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว2779 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญการสำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (08/06/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว2728 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์ จำนวน 2 ตำแหน่ง (04/06/2563)
  ที่สธ 0902.02/ว2596 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่2 พิษณุโลก จำนวน 1 ตำแหน่ง (28/05/2563)
  ที่สธ 0902.02/ว2533 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (25/05/2563)
     
  ที่สธ 0902.04/ว3022 เรื่องขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) (19/06/2563)
  ที่สธ 0902.04/ว2954 เรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่10 (ปนป.10) (19/06/2563)
  ที่สธ 0902.04/ว2092 ขยายระยะเวลาการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (27/04/2563)
  ที่สธ 0902.04/ว1282 เรื่องขอเรียนเชิญข้าราชการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) (09/03/2563)
  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) (12/02/2563)
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข