ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
งานการเจ้าหน้าที่

 
 
 
ความพึงพอใจของ Website กองการเจ้าหน้าที่
  พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมอนามัย รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 (DOH 4.0) (OSOF พนักงานราชการ) (09/08/2561)
กองการเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นจิตอาสากรมอนามัย เพื่อสิ่งแวดล้อม เตรียมชุดนายสะอาดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการที่ สปป.ลาว ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคาร 3 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (09/08/2561)
  กองการเจ้าหน้าที่จัดการประชุม กองฯครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร1 ชั้น1 กรมอนามัย (08/08/2561)
  กิจกรรมการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหารยุคใหม่ กรมอนามัย รุ่นที่ 3 (NeGSOF III) และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (01/08/2561)
กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ กรมอนามัย (Onboarding) ระหว่างวันที่ 11 -13 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (01/08/2561)
  กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพบุคลากร กรมอนามัย (Start up Longest Living and Healthiest Citizens)”ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (24/07/2561)
     
  ที่สธ 0902.02/ว7357 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานทันตแพทย์) ของนายอรรถพล ปัญญาภู (10/08/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว7319 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(สายงานวิชาการตรวจสอบภายในและสายงานเภสัชกรรม) จำนวน2ราย (09/08/2561)
  ที่สธ 0902.02/4007 เรื่องย้ายข้าราชการ (03/08/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว6951 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย (26/07/2561)
  ที่สธ 0209.08/ว396 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (16/07/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว3615 เรื่องสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (12/07/2561)
     
  ที่ศธ 0513.10510/459 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2561 (18/07/2561)
  ที่ ทริส 565/2561 เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการจัดการ (18/07/2561)
  ที่ศธ 0526.01/ว897 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง (09/07/2561)
  ที่ ว.พ.ปค 0154/2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (02/07/2561)
  ที่ สพบ.ค. 61/1 เรื่องเชิญเข้าอบรมสัมนาหลักสูตร 1.วินัยทางการเงินฯ 2.การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพฯ 3.การจัดทำ TOR 4.เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 5.การควบคุมพัสดุ 6. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 7.การกำหนดนโยบายบัญชีเกี่ยวกับ การควบคุมและสำรวจทรัพส (22/06/2561)
อ่านทั้งหมด     
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (21/08/2561)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมอนามัย (20/07/2561)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กาหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (12/07/2561)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (11/07/2561)
  ประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย รับสมัครผู้ประสานงานโครงการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและมีประสบการในการทำงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา (รับด่วน) สนใจติดต่อ 02 5904417 , 097-2368907 คุณพิศมัย (26/06/2561)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล)ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นัก (21/06/2561)
     
  ที่สธ 0902.02/ว6167 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (05/07/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว5102 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 5 ตำแหน่งดังนี้ นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ,นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำน (04/06/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว5099 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (04/06/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว2680 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง (21/03/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว1513 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ (16/02/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว1590 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (16/02/2561)
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข