ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
งานการเจ้าหน้าที่

 
 
 
ความพึงพอใจของ Website กองการเจ้าหน้าที่
  พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมอนามัย รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 (DOH 4.0) (OSOF พนักงานราชการ) (09/08/2561)
กองการเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นจิตอาสากรมอนามัย เพื่อสิ่งแวดล้อม เตรียมชุดนายสะอาดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการที่ สปป.ลาว ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคาร 3 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (09/08/2561)
  กองการเจ้าหน้าที่จัดการประชุม กองฯครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร1 ชั้น1 กรมอนามัย (08/08/2561)
  กิจกรรมการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหารยุคใหม่ กรมอนามัย รุ่นที่ 3 (NeGSOF III) และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (01/08/2561)
กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ กรมอนามัย (Onboarding) ระหว่างวันที่ 11 -13 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (01/08/2561)
  กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพบุคลากร กรมอนามัย (Start up Longest Living and Healthiest Citizens)”ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (24/07/2561)
     
  ที่ สธ0208.06/ว5891 เรื่องแจ้งคำสั่งกรมอนามัย (13/11/2561)
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 (29/10/2561)
  ที่ สธ 0902.02/ว5579 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(สายงานแพทย์) นางชมพูนุท โตโพธิ์ไทย (24/10/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว5506 เรื่องสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (20/10/2561)
  ที่ สธ 0902.02/ว9296 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(สายงานวิชาการสาธารณสุข) นายวันเฉลิม ฤทธิมนต์ (19/10/2561)
  ที่ สธ 0902.02/ว9279 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(สายงานวิชาการสาธารณสุข) รายนายกรรณดนุ สาเขตร์ (19/10/2561)
     
  ที่ สธ0208.04/ว3669 เรื่องสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่2/2561 จำนวน 8 ตำแหน่ง จำนวน 33 อัตรา (13/11/2561)
  ที่สธ 0319/ว867 เรื่อง กรมการแแพทย์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง (12/11/2561)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (08/11/2561)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) ของกรมอนามัย (25/10/2561)
  ที่ ยธ 1001/5351 เรื่องสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง (11/10/2561)
  ที่ ยธ 1001/5350 เรื่องสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา (11/10/2561)
     
  ที่ทส 0811.3/ว1447 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (17/10/2561)
  ที่สธ 0902.04/ว8740 เรื่องการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Future:OSOF V) (02/10/2561)
  ที่ ศธ0526.11/ว00260 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (19/09/2561)
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 4 หลักสูตร ดังเอกสารที่แนบ (11/09/2561)
  ที่ศพบ 1459/ว621 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 32 หลักสูตร (06/09/2561)
อ่านทั้งหมด     
  ที่ สธ 0902.02/ว9393 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา (25/10/2561)
  ที่ สธ 0902.02/ว8196 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง (24/09/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว8038 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (05/09/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว6167 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (05/07/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว5102 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 5 ตำแหน่งดังนี้ นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ,นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำน (04/06/2561)
  ที่สธ 0902.02/ว5099 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (04/06/2561)
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข