ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 

งานการเจ้าหน้าที่

ความพึงพอใจของ Website กองการเจ้าหน้าที่
  ขอแสดงความยินดี กับ นายแพทย์บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 และ นางน้ำผึ้ง รัตนพิบูลย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (01/04/2563)
  วันที่ 12 มีนาคม 2563 วันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย ครบรอบ 68 ปี อธิบดีกรมอนามัย (แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีอนามัย ประจำปี 2562” (16/03/2563)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์/วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรฐานจริยธรรม กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี (10/03/2563)
  กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skill Our Future: OSOF VI) กิจกรรมการสร้างนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (06/03/2563)
  กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสร้างสุข...กระตุกใจ รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี (25/02/2563)
  กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skill Our Future: OSOF VI)กิจกรรมการพัฒนาฐานคิด ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (12/02/2563)
     
  ที่สธ 0902.02/ว2352 เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (25/05/2563)
  ที่สธ 0902.02/ว2224 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (05/05/2563)
  ที่สธ 0902.02/ว2098 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (05/05/2563)
  ที่สธ 0902.02/ว2727 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) รายนางสาวปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ (01/05/2563)
  ที่สธ 0902.02/ว2678 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมาและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ (01/05/2563)
  ที่สธ 0902.02/ว2586 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(สายงานทันตแพทย์) รายนายอรรพล ปัญญาภู (29/04/2563)
     
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไปและนักโภชนาการ (24/04/2563)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป และนักโภชนาการ (08/04/2563)
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา (24/03/2563)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (22/01/2563)
  ที่ ยธ1001/ว190 เรื่องสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (22/01/2563)
  ที่สธ 0902.02/ว205 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (16/01/2563)
     
  ที่สธ 0902.02/ว2533 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (25/05/2563)
  ที่สธ 0902.02/ว704 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ตำแหน่ง (25/02/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว493 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา (29/01/2563)
  ที่สธ 0902.02/ว186 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง (15/01/2563)
  ที่ สธ 0902.02/ว6497 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (25/11/2562)
  ที่สธ 0902.02/ว6382 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/โอน ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ตำแหน่ง (19/11/2562)
     
  ที่สธ 0902.04/ว2092 ขยายระยะเวลาการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (27/04/2563)
  ที่สธ 0902.04/ว1282 เรื่องขอเรียนเชิญข้าราชการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) (09/03/2563)
  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) (12/02/2563)
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 และหลักสูตรผู็บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (06/02/2563)
  ที่สธ 0902.04/ว241 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 14 (17/01/2563)
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข