ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 

งานการเจ้าหน้าที่

ความพึงพอใจของ Website กองการเจ้าหน้าที่
  สัมมนาการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2563ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (28/12/2563)
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (28/12/2563)
  กิจกรรมการเป็นข้าราชการที่ดี กรมอนามัยรุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ,ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย (ข้าราชการส่วนกลาง)ณ ห้องประชุมหน่วยงานภูมิภาค ระบบการประชุมทางไกล (ข้าราชการส่วนภูมิภาค) (14/12/2563)
  การประชุมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ กรมอนามัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ห้องประชุม สมบูรณ์วัชโรทัย (ข้าราชการส่วนกลาง) และหน่วยงานส่วนภูมิภาค (ข้าราชการส่วนภูมิภาค) จำนวน 286 คน (17/11/2563)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและการจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์ (ระดับกรม) ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กรมอนามัย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ (29/10/2563)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของกรมอนามัย วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (02/10/2563)
     
  ที่ สธ0902.02/ว275 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) ของนางนันทิชา แปะกระโทก (15/01/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว274 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(สายงานพยาบาลวิชาชีพ) รายนางสาวกาญจนี เพชรบ่อทอง (15/01/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว230 เรื่องสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) (13/01/2564)
  ที่ สธ0902.06/ว172 เรื่องเวียนคำสั่งมอบอำนาจ (12/01/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว167 เรื่องสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (12/01/2564)
  ที่สธ 0902.02/ว57 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(สายงานวิชาการสาธารณสุข) รายนายวสุรัตน์ พลอยล้วน (06/01/2564)
     
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (11/01/2564)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้ายความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุ (30/12/2563)
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฏหมาย (23/12/2563)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย (28/10/2563)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมินและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัต (15/10/2563)
  ที่ สวช735 ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา (09/10/2563)
     
  ที่ สธ0902.02/ว5610 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (04/11/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว5439 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง (27/10/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว5435 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง (27/10/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว5230 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้ 1)นวก.สาธารณสุขระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2)พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (14/10/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว5218 เรื่องกรมอนามัยรับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ตำแหน่ง (12/10/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว5145 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง (07/10/2563)
     
  ที่ สธ 0902.04/ว 6018 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15 (01/12/2563)
  ที่ สธ 0902.04/ว5821 เรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 (18/11/2563)
  ที่ สธ0902.04/ว5792 เรื่องสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่รับใช้สังคม รุ่นที่2 (16/11/2563)
  ที่ สธ 0902.04/ว5758 เรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 121 (12/11/2563)
  ที่สธ 0902.04/ว3022 เรื่องขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) (19/06/2563)
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข