ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 

งานการเจ้าหน้าที่

ความพึงพอใจของ Website กองการเจ้าหน้าที่
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของกรมอนามัย วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (02/10/2563)
  การประชุมโครงการพัฒนาชีวิตและสุขภาพบุคลากร กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย. 2563 ณ รร.เดอะเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย (11/09/2563)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการวางแผนบริหารจัดการกำลังคนกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลง (CHRO) ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม (31/08/2563)
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 2 (25/08/2563)
  กิจกรรมข้าราชการใหม่ก้าวไกล กรมอนามัยก้าวหน้า : Young Generation Go Beyond the Future ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (30/07/2563)
  โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our Future : OSOF VI) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การบริหารและการประเมินผลผู้เข้าอบรมระหว่างวันที่ 6 - 17 กรกฎาคม 2563 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม (17/07/2563)
     
  ที่ สธ0902.02/ว7055 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ)จำนวน 3 ราย ดังนี้ (1นางสาววาสนา เงินม่วง 2นางสาวศัสยมน ตุลยศุกร์สิริ 3นางสุภาพรรณ อยู่ประเสริฐ) (16/10/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว7053 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) รายนางสาวเบญจวรรณ แสนใส (16/10/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว5048 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) รายนางสาวนารีรัตน์ สุรพัฒนชาติ (02/10/2563)
  ที่ สธ 0902.02/ว6765 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานสังคมสงเคราะห์) รายโกวิท เป็งวงศ์ (02/10/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว6666 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 29 ราย (30/09/2563)
  ที่ สธ 0902.02/ว4910 เรื่องแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (28/09/2563)
     
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมินและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัต (15/10/2563)
  ที่ สวช735 ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา (09/10/2563)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมอนามัย (24/09/2563)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องกำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมอนามัย (11/09/2563)
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 (20/08/2563)
  ที่ สวช ว557 เรื่องสถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการจำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (18/08/2563)
     
  ที่ สธ0902.02/ว5230 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้ 1)นวก.สาธารณสุขระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2)พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (14/10/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว5218 เรื่องกรมอนามัยรับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ตำแหน่ง (12/10/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว5145 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง (07/10/2563)
  ที่ สธ 0902.02/ว6766 เรื่องกรมอนามัย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ตำแหน่งได้แก่ 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน2.ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (02/10/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว5017 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้1.ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (01/10/2563)
  ที่ สธ0902.02/ว4326 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายนี้ (26/08/2563)
     
  ที่สธ 0902.04/ว3022 เรื่องขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) (19/06/2563)
  ที่สธ 0902.04/ว2954 เรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่10 (ปนป.10) (19/06/2563)
  ที่สธ 0902.04/ว2092 ขยายระยะเวลาการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (27/04/2563)
  ที่สธ 0902.04/ว1282 เรื่องขอเรียนเชิญข้าราชการเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) (09/03/2563)
  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศ เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) (12/02/2563)
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข