ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
งานการเจ้าหน้าที่

 
 
 
ความพึงพอใจของ Website กองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “คนกรมอนามัยใสสะอาด สร้างจุดยืนไม่ทนต่อการทุจริต” (11/01/2562)
การอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (OSOF V) กิจกรรมที่ 4 การสร้างนวัตกรรม 17 – 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร (21/12/2561)
  โครงการจัดทำหลักสูตรแกนกลางสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และผู้เกี่ยวข้อง (13/12/2561)
กระทรวงสาธารณสุข จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลกระตุ้นหน่วยงาน/บุคลากรสาธารณสุขทุกภาคส่วน ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 (07/12/2561)
การอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (OSOF V) กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาฐานคิด 26 – 30 พ.ย. 2561 ณ รร.เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร (27/11/2561)
กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ DoH ITA Knowledge และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26/11/2561)
     
  ที่ สธ 0902.05/ว435 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข. (23/01/2562)
  ที่ สธ 0902.05/11 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง (22/01/2562)
  ที่ สธ 0902.05/ว392 เรื่องการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2562 (22/01/2562)
  ที่ สธ 0902.05/ว343 เรื่องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 (17/01/2562)
  ที่ สธ 0902.04/ว290 เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหารยุคใหม่ กรมอนามัย รุ่นที่ 4 (NeGSOF IV) เพิ่มเติม (14/01/2562)
  ที่ สธ 0902.04/ว239 เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหารยุคใหม่ กรมอนามัย รุ่นที่ 4 (NeGSOF IV) (11/01/2562)
     
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (17/01/2562)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (04/01/2562)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (20/12/2561)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (18/12/2561)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมอนามัย (14/12/2561)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักตรวจสอ (03/12/2561)
     
  ที่ ศธ 0526.02/ว1031 เรื่องเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสสั้น "นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 3 (Development Administrator in Digital Era - DAD) (07/01/2562)
  ที่ วท 5307/ว2732 เรื่องรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) (27/12/2561)
  ที่ ศธ 0526.13/นต.ว 684 เรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฏหมายเพื่อการบริหาร (18/12/2561)
  ที่ ศธ 0512.38/1243 เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"Ethical Issues of Health Sciences and Social Sciences Research" (12/12/2561)
  ที่ ศธ 0512.38/1229 เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ตีพิมพ์" (12/12/2561)
อ่านทั้งหมด     
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข