ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 

งานการเจ้าหน้าที่

ความพึงพอใจของ Website กองการเจ้าหน้าที่
  พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563” (ครุฑทองคำ) (01/04/2564)
  โครงการพัฒนาทักษะการจัดการงานพิธีการของบุคลากร กรมอนามัยแบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564ณ ห้องประชุมทีปังกรการุณยมิตร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (08/03/2564)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักสร้างสุข กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย (04/03/2564)
  นายเพิ่มรัตนะ สรีระเทวิน ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับบุคลากรกองการเจ้าที่ ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 (21/01/2564)
  สัมมนาการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2563ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (28/12/2563)
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (28/12/2563)
     
  ที่ สธ0902.02/ว2684 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ) รายนางสุธารัตน์ สุวรรณกษาปณ์ (21/04/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว2685 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข) จำนวน 4 ราย (21/04/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว2686 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ)ของนางมนตรา พิเชฐวีรชัย (21/04/2564)
  ที่ สธ0902.06/ว1986 เรื่องขอให้ส่งรายชื่อหน่วยงานในสังกัดที่ประสงค์จะขอให้ประกาศเป็นหน่วยบริการ (21/04/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว2669 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(สายงานวิชาการสาธารณสุข) ราย นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง (20/04/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว1964 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ (สายงานพยาบาลวิชาชีพ) ของนางนันทวัน จันทร์ตา (20/04/2564)
     
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (20/04/2564)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (16/04/2564)
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกรมอนามัยที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ (08/04/2564)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (05/04/2564)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการศึกษา (02/04/2564)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ,นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ (ศอ.12 ยะลา),นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ศอ.12 ยะลา) และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย (01/04/2564)
     
  ที่ สธ0902.02/ว1900 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงานสำนักทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติราชการที่ศูนย์อนามัยทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (18/04/2564)
  ที่ สธ 0902.02/ว1822 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 5 รายบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (08/04/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว1472 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ห้องปฏิบัติราชการ กรมอนามัย) จำนวน 1 ตำแหน่ง (18/03/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว1987 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่5 ราชบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (18/03/2564)
  ที่สธ 0902.02/ว1153 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (05/03/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว940 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จำนวน 1 ตำแหน่ง (25/02/2564)
     
  ที่สธ 0902.04/ว 367 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25/01/2564)
  ที่สธ 0902.04/ว 299 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB)) (20/01/2564)
  ที่ สธ 0902.04/ว 6018 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15 (01/12/2563)
  ที่ สธ 0902.04/ว5821 เรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 (18/11/2563)
  ที่ สธ0902.04/ว5792 เรื่องสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่รับใช้สังคม รุ่นที่2 (16/11/2563)
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข