ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 

งานการเจ้าหน้าที่

ความพึงพอใจของ Website กองการเจ้าหน้าที่
  วันที่ 17 กันยายน 2564 กองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ABCD Program for HR (รูปแบบ onsite และ online) เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาแนวคิด มุมมองใหม่ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (20/09/2564)
  พิธีมอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (19/07/2564)
  17 มิถุนายน 2564 บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะบริเวณกรมอนามัยและคัดแยกสิ่งของบริจาคเพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์และมูลนิธิกระจกเงา (21/06/2564)
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอผลงานการจัดการความรู้ (KM) เข้าร่วมประกวด LIKE Talk Award ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ (07/05/2564)
  พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563” (ครุฑทองคำ) (01/04/2564)
  โครงการพัฒนาทักษะการจัดการงานพิธีการของบุคลากร กรมอนามัยแบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564ณ ห้องประชุมทีปังกรการุณยมิตร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (08/03/2564)
     
  ที่ สธ 0902.02/ว4360 เรื่องสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) (26/08/2564)
  ที่สธ0902.02/ว5983 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานทรัพยากรบุคคล) รายนายบรรจง ดำแพร (20/08/2564)
  ที่สธ0902.02/ว5985 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข) ราย ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ ชูเศษ (20/08/2564)
  ที่สธ0902.02/ว5984 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข) ราย นางสาวปวิตรา ไพทอง (20/08/2564)
  ที่ สธ 0902.02/ว4255 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569 (20/08/2564)
  ที่สธ0902.02/ว4200 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 ราย (18/08/2564)
     
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (10/09/2564)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (03/09/2564)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (19/08/2564)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (10/08/2564)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย (07/07/2564)
  ประกาศกรมอนามัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (07/07/2564)
     
  ที่ สธ0902.02/ว4227 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง (18/08/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว4225 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สำนักทันตสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (18/08/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว4220 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (18/08/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว3502 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย / รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (02/07/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว3100 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (18/06/2564)
  ที่ สธ0902.02/ว3064 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการจำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (17/06/2564)
     
  ที่ สธ 0902.04/ว4258 เรื่องสำรวจความประสงค์เข้ารบการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหาร ประจำปีงบฯ 2565 (20/08/2564)
  ที่สธ 0902.04/ว 367 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25/01/2564)
  ที่สธ 0902.04/ว 299 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB)) (20/01/2564)
  ที่ สธ 0902.04/ว 6018 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 15 (01/12/2563)
  ที่ สธ 0902.04/ว5821 เรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 (18/11/2563)
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข