ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
รายงานควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่
  ที่สธ 0902.06/ว910 เรื่องแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในกรมอนามัย
  คำสั้่งกองการเจ้าหน้าที่ ที่52/2562เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ที่สธ 0902.06/ว6128 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย
  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน พ.ศ.2561
  แบบติดตาม ปย.2
  ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน
  ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
  ที่สธ 0902.06/5268 เรื่องขอส่งรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
     
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564
  รายงานการประชุมการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564
  การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)
  รายงานผลการควบคุมภายใน 2564
  ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
     
รายงานตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน (ระดับกลุ่มงาน)
     
กลุ่มอำนวยการ
  รายงานผลการวิเคราะห์ (กลุ่มอำนวยการ)
  SOP กระบวนการจัดประชุมโครงการ
     
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  รายงานผลการวิเคราะห์ (กลุ่มสรรหาฯ)
  SOP กระบวนการ การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ว 10/2548)
     
กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง
  รายงานผลการวิเคราะห์ (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)
  SOP กระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงนราชการทั่วไป (กรณีนำรายชื่อ)
     
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการวิเคราะห์ (กลุ่มพัฒนาฯ)
  SOPการลาศึกษาภายในประเทศ
     
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
  รายงานผลการวิเคราะห์(พระราชทานเพลิงศพ)
  SOPคู่มือปฏิบัติงานการขอพระราชทานเพลิงศพ
     
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  รายงานผลการวิเคราะห์ การควบคุมภายใน (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)
  SOP การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย
     
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบ 2563
  ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
  สรุปรายงานการวิเคราะห์และผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1
  ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 2563
  แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย (รอบ12เดือน)
  แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ12เดือน)
  แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ12เดือน)
  สรุปรายงานการปรเมินควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)
  SOP กองการเจ้าหน้าที่ (7 ตุลาคม 2563)
  ขอให้ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของกลุ่มงาน
  แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
อ่านต่อทั้งหมด     
Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือนหลัง)
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคล
  กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  กลุ่มทะเบียนประวัติฯ
  กลุ่มกฎหมายและวินัย
  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
     
Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือนแรก)
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคล
  กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  กลุ่มทะเบียนประวัติฯ
  กลุ่มกฎหมายและวินัย
  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
     
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบ 2562
  แบบสอบภามการควบคุมภายใน
  Flow Chart ภารกิจหลัก
  แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ12เดือน)
  แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย (รอบ12เดือน)
  แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ12เดือน)
  ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและคณะรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่
  รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
     
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบ 2561
  แบบติดตาม ปย.2
  กระบวนงานการประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ
  การจัดการเรื่องร้องเรียน
  การดำเนินการทางวินัย
  แบบติดตาม ปอ.3(รอบ 12 เดือน)
  ภาคผนวก ก
  ภาคผนวก ข
  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ป.ย.1)
  รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ป.ย.2)
  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.3) ปี 2561 รอบ 12 เดือน
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข