ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดรับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ข่าว/บทความทั้งหมด

รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ

ที่ สธ0902.02/ว1900 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงานสำนักทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติราชการที่ศูนย์อนามัยทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่ สธ 0902.02/ว1822 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 5 รายบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่ สธ0902.02/ว1472 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ(ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ห้องปฏิบัติราชการ กรมอนามัย) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่ สธ0902.02/ว1987 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่5 ราชบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่สธ 0902.02/ว1153 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่ สธ0902.02/ว940 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่ สธ0902.02/ว932 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ปฏิบัติราชการที่กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ)จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่ สธ0902.02/ว342 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย
ที่ สธ0902.02/ว371 เรื่องรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
ที่ สธ0902.02/ว5610 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่ สธ0902.02/ว5439 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่ สธ0902.02/ว5435 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง
ที่ สธ0902.02/ว5230 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้ 1)นวก.สาธารณสุขระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2)พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ที่ สธ0902.02/ว5218 เรื่องกรมอนามัยรับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่ สธ0902.02/ว5145 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่ สธ 0902.02/ว6766 เรื่องกรมอนามัย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ตำแหน่งได้แก่ 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน2.ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ที่ สธ0902.02/ว5017 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้1.ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ที่ สธ0902.02/ว4326 เรื่องกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายนี้
ที่ สธ0902.02/ว3939 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
ที่ สธ0902.02/ว3937 เรื่องกรมอนามัยมีความประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข