ระเบียบ/คำสั่งกรมอนามัย

คำสั่งกรมอนามัย ที่ 307-309/2553
เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ สธ 0902.06/ว351 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550
-คำสั่งกรมอนามัยที่ 114/2550 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550
เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนด้านคดี
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ สธ 0902.06/ว250 ลงวันที่ 22 มกราคม 2550
-คำสั่งกรมอนามัยที่ 59/2550 ลงวันที่ 16 มกราคม 2550
เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

-คำสั่งกรมอนามัยที่ 60/2550 ลงวันที่ 16 มกราคม 2550
เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

ที่ สธ 0902.06/ว2088 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 คำสั่งกรมอนามัยที่ 697/2549  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549
เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
คำสั่งกรมอนามัยที่ 1035/2548  ลงวันที่ 13มิถุนายน 2548 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย(ภูมิภาค)
คำสั่งกรมอนามัยที่ 1034/2548  ลงวันที่ 13มิถุนายน 2548 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย(ส่วนกลาง)
คำสั่งกรมอนามัยที่ 985/2548  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2548 เรื่อง  มอบอำนาจการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
คำสั่งกรมอนามัยที่ 1/2548  ลงวันที่  4 มกราคม 2548 เรื่อง  มอบอำนาจและหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย
ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้อำนวยการกอง
ให้ข้าราชการในกองปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๔๗
 
สรุปอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ส่วนราชการฯ
ความรู้เกี่ยวกับการมอบอำนาจ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ
คำสั่งมอบอำนาจของอธิบดีกรมอนามัย
แบบบัญชีการมอบอำนาจ
 

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือที่ สธ 0201.042.3/ว 547  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง  คำสั่งมอบอำนาจ

(แนบพร้อมคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่  997/2549 ลว.3 พ.ย.49
เรื่อง  มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือรักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
)


หนังสือที่ สธ 0201.042.1/ว 257  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2549
เรื่อง  คำสั่งมอบอำนาจ

(แนบพร้อมคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่  482/2549
เรื่อง  มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ  ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
)

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่  483/2549
เรื่อง  กำหนดและมอบหมายงานให้ข้าราชการ  ปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบของปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ) 
หนังสือที่ สธ 0902.06/ว 5133  ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548
เรื่อง  คำสั่งมอบอำนาจ

(แนบพร้อมคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่  1032/2548
เรื่อง  มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
(แก้ไขคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1003/2548 ลว.9 พฤศจิกายน 2548)
หนังสือที่ สธ 0902.06/ว 5079 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
เรื่อง  คำสั่งกำหนดและมอบหมายงาน และมอบอำนาจ

(แนบพร้อมคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่  1002/2548
เรื่อง  มอบอำนาจให้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่  1003/2548
เรื่อง  กำหนดและมอบหมายงานให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ
ในความรับผิดชอบของ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (*มีแก้ไขโดยคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1032/2548 ลว.11 พฤศจิกายน 2548 แจ้งเวียนหน่วยงานตามหนังสือที่ สธ 0902.06/ว 5133 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548)
คำสั่งที่  5 - 10, 13 - 15/2548 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548
เรื่อง คำสั่งย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ให้ข้าราชการรักษาการ
ในตำแหน่ง  เลื่อนข้าราชการ  และโอนข้าราชการ  จำนวน 10 ฉบับ
คำสั่งที่  1181/2547
เรื่อง  มอบอำนาจให้อธิบดีปฏิบัติราชการแทน (ด้านการบริหารบุคคล)
คำสั่งที่  714/2547
คำสั่งที่  715/2547   
คำสั่งที่  1035/2547
เรื่อง  มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 

   
กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000