-

สำนักงานปลัด
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการมารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7/8 วช     จำนวน 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว     จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6ว  จำนวน 2 ตำแหน่ง

(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-19 มกราคม 2550)
กรมอนามัยกรมสนับสนุน-
บริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 หรือ 5
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 หรือ5

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
 
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต  
กรมควบคุมโรค


กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000