คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | บำเหน็จความชอบ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กระบวนการขอรับบำนาญ

ข้าราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กระบวนการขอรับบำนาญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บำเหน็จดำรงชีพ

ข้าราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บำเหน็จดำรงชีพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บำเหน็จตกทอด

ข้าราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บำเหน็จตกทอด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างหนังสือรับรองจากหน่วยงานปฏิบัติราชการ โดยไม่มีวันขาดราชารโดยไม่ได้รับเงินเดือน

ลูกจ้างประจำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวอย่างหนังสือรับรองจากหน่วยงานปฏิบัติราชการ โดยไม่มีวันขาดราชารโดยไม่ได้รับเงินเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน (แบบ 5313)

ลูกจ้างประจำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน (แบบ 5313).pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีเป็นสมาชิก) (แบบ กสจ.0041)

ลูกจ้างประจำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีเป็นสมาชิก) (แบบ กสจ.0041).pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ (แบบ สรจ.1)

ลูกจ้างประจำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ (แบบ สรจ.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)(กรณีรับบำเหน็จรายเดือน)

ลูกจ้างประจำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)(กรณีรับบำเหน็จรายเดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ2) (กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนขอยกเลิกแบบ 1)

ลูกจ้างประจำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ2) (กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนขอยกเลิกแบบ 1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบมอบฉันทะ

ลูกจ้างประจำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ใบมอบฉันทะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย