คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

นางวรรณภา กางกั้น

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

อีเมล: wannapa.k@anamai.mail.go.th

โทร. 0 2590 4733