คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ (แบบ สรจ.1)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบสจร1 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน (แบบ 5313)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ_5313.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีเป็นสมาชิก) (แบบ กสจ.004/1)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ กสจ.004-1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)(กรณีรับบำเหน็จรายเดือน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(ลูกจ้าง)(แบบ1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างหนังสือรับรองจากหน่วยงานปฏิบัติราชการ โดยไม่มีวันขาดราชารโดยไม่ได้รับเงินเดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบหนังสือรับรองวันลาในการไม่ได้รับ(ลจ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบมอบฉันทะ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบและวิธีการแสดงเจตนา(ลจ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบมอบฉันทะ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ใบมอบฉันทะ(ลจ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย