คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มทะเบียนประวัติ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

KM กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
KM_วาสนา สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ประภาภัส การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ปนัฐวรรณ แนวทางการขอรับและการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ว่าที่ ร.ต.วิรุฬห์ การใช้ระบบงานบุคคล ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_อัจฉรา แนวทางและหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเพลิงศพสำหรับบุคลากร กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ชนัญธิดา แนวทางและขั้นตอนการขออนุญาตลาไปต่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_สิวภาคย์ แนวทางการปรับปรุงข้อมูลภายในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS).pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ครองขวัญ แนวทางการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลและบันทึกความเคลื่อนไหวของข้าราชการบรรจุใหม่ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.11 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ณัฐธญาณ์ ข้อมูลการปฏิบัติราชการ (ไปช่วย-มาช่วย) ของข้าราชการสำหรับประกอบการเลื่อนเงินเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ประเสริฐ แนวทางการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ธนพร แนวทางการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย