คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มยุทธศาสตร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

KM กลุ่มยุทธศาสตร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
km_ปฏิญญา แนวทางปฏิบัติมาตรการบริหารอัตรากำลังปกติภายใต้มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562-2565).pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ไพสิฏฐ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังกรมอนามัย พ.ศ.2560-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_สงกรานต์ การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงและประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_กิริยา แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ศิริศักดิ์ การจัดทำคำสั่งลาออกของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในระบบ HROPS.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ณฐรักษ์ แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 20.53 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ใจรัก การประเมินค่างาน (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_อังคณา การประเมินค่างาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_อังคณา อัตรากำลังลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_รัชนี แนวทางการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร และจัดทำสัญญาจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.50 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ธีรวัฒน์ การลาออกของพนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.67 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย