คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฎหมายและวินัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กฎ ระเบียบ ประกาศ

กฎ ระเบียบ ประกาศ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
หนังสือแจ้งเวียน คำสั่งกรมอนามัยที่ 129/2565 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งเวียน คำสั่งกรมอนามัย 3 ฉบับ (2/2565,3/2565 และ 4/2565)
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 129/2565 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งมอบอำนาจและคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 941/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยงานและที่ 942/2564 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 2/2565 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 3/2565 มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 4/2565 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดี สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 702/2560 มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฏหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขนาดไฟล์ 17.67 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กฎหมายและวินัย

กฎหมายและวินัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วินัย และ การรักษาวินัย
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 2098 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กลุ่มกฎหมายและวินัย)
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ 2559
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย