คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มดาวน์โหลดข้าราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แนวทางการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ระดับ ชพ. และ อว..pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.แบบฟอร์มคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับ ชพ. อว..docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบฟอร์มประเมินค่างาน ระดับ ชพ. อว..doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description).doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายละเอียดปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง(ชพ.).xls
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายละเอียดปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง(อว.).xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แนวทางการกำหนดตำแหน่งระดับสูง ระดับ ชช. ทว. อส..pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.แบบฟอร์มคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับ ชช. ทว. อส..docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบฟอร์มประเมินค่างาน 20 ข้อคำถาม ระดับ ชช. ทว. อส..doc
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description).doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบฟอร์มการนำเสนอคกก.กำหนดตน.ระดับสูงของกระทรวง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการใช้งานระบบต่างๆ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรภาครัฐ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการขอยื่นรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 3.01 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานระบบบุคลากร สำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 4.49 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การทดลองปฏิบัติราชการ (ข้าราชการบรรจุใหม่)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
โครงสร้าง ภารกิจ ยุทธศาสตร์ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 4.74 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่องควรรู้สำหร้บข้าราชการใหม่ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 6.04 MB
ดาวน์โหลด 324 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่สธ 0902.04_ว2334 เรื่องแนวทางการดำเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 6.00 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่นร 1013.5_ว4 เรื่องการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เรื่องแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือดำเนินการ เรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพ.ศ. 2553.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1639_2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เอกสาร ทล1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 371 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เอกสาร ทล3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เอกสาร ทล4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 268 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 5.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 5.2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 5.3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ตัวอย่างแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 216 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายงานผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างแบบจัดเก็บรายละเอียดของผลการปฏิบัติงานรายบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
แบบประเมินของประเภทบริหารอำนวยการและรักษาราชการในตำแหน่ง.doc
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีสรุปคะแนนสมรรถนะรายบุคคล (Competency).xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินสมรรถนะ.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบมอบหมายงาน.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำเนาประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับเด่นและดีมาก.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำเนาประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปจำนวนข้าราชการในแต่ละระดับผลการประเมินและร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการกรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมอนามัย โดยจัดเรียงลำดับคะแนนผลการประเมินจากมากไปหาน้อย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบจัดเก็บรายละเอียดของผลการปฏิบัติงานบุคคล.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับบุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ สธ0902.05_ว5077 เรื่องสรุปบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์และเงือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร 1008.1_ว20 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ นร 1008.1_ว12 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงือนไขการเลื่อนเงินเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ สธ0902.05_ว3041 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับบุคคล (รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป).pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560- กันยายน 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มขอโอน-ขอย้าย-ลาออก-บรรจุกลับ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
แบบเกื้อกูลโอน-ย้าย.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 487 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย ประเภททั่วไป.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย ประเภทวิชาการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 219 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน ประเภทวิชาการ.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 300 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลเพื่อโอน ประเภททั่วไป.docx
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอย้าย.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 355 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอโอน.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1232 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบขอกลับเข้ารับราชการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 225 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบขอกลับเข้ารับราชการกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 441 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอลาออกจากราชการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ประเภททั่วไป (ตาม ว13/2564)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบเกื้อกูล ประเมินบุคคล
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนฯ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ตาม ว14/2564)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบเกื้อกูล ประเมินบุคคล
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 815 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งระดับควบ)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบการเสนอผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 892 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ แบบฟอร์มตาม ว 14/2564 (ระดับทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.แบบฟอร์มประเมินผลงานวิชาการ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.แบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.แบบฟอร์มผลงานบริการเฉพาะตัวดีเด่นหรือโครงการเด่น
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบฟอร์มรายงานวิเคราะห์วิจารณ์
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ-กรณีตีพิมพ์เผยผลงานในวารสาร Online
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน ระดับทรงคุณวุฒิ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
สรจ.3 หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรจ.1 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1แบบขอรับเบี้ยหวัดบำนาญ (แบบ 5300).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีเป็นสมาชิก) (แบบ กบข.รง 00812555)
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 หนังสือเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ขนาดไฟล์ 3.89 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(ขรก)
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 ใบมอบฉันทะ(ขรก)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย