คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
สำเนา ที่ สธ 0902.01/6831 ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 618 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 436 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 6.82 MB
ดาวน์โหลด 260 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 12.58 MB
ดาวน์โหลด 453 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 546 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย)
ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ดาวน์โหลด 520 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินการควบคุมภายใน ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานการประชุมควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 833 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ปี 2566 รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 797 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการปฏิบัติงานควบคุมภายในปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 506 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.98 MB
ดาวน์โหลด 406 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย