คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หนังสือที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ที่ สธ0902.05/ว5837 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่2)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ที่ สธ0902.05_ว5837 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่2).pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่ สธ 0923.02/ว9590 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ที่ สธ 0923.02_ว9590 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.05/ว 1521 ลว. 2 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ในการเดินทางไปหรือกลับจากพิ้นที่ ประเทศหรือเมือง ที่มีรายงานการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว1521
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.05/ว1739 ลว. 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว1739.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.05/ว2096 ลว. 26 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว2096.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.05/ว2206 ลว. 31 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสำนักงานและปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ส่วนกลาง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว2206.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.05/ว2295 ลว. 3 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสำนักงานและปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ส่วนภูมิภาค)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว2295.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.05/ว8830 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ที่พักหรือเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว8830.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.05/ว8926 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสำนักงานและปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว 8926.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.05/ว2619 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว2619.pdf
ขนาดไฟล์ 5.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.05/ว 2020 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่องการรายงานผลการดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว2020.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0902.05/ว 2978 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกรณีบุคลากรกรมอนามัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว2978.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย