คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินโครงการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานผลการดำเนินโครงการ OSOF VII_ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาทักษะการคิด (กลุ่มพัฒนาทรรัพยากรบุคคล).pdf
ขนาดไฟล์ 5.87 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินโครงการ OSOF VII_กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล).pdf
ขนาดไฟล์ 12.02 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินโครงการ OSOF VII_กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล).pdf
ขนาดไฟล์ 6.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกำลังคนกรมอนามัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล).pdf
ขนาดไฟล์ 5.43 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลโครงการออกแบบและพัฒนาชุดสมรรถนะที่เหมาะสมกับการทำงาน Hybrid กรมอนามัย (กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง)
ขนาดไฟล์ 9.63 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร กรมอนามัย (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
ขนาดไฟล์ 6.96 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินโคโครงการพัฒนาสมรรถนะความเป็นมืออาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral & Ethics Coach) (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ กรมอนามัย (Onboarding) (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการบริหาร กรมอนามัย (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
ขนาดไฟล์ 2.92 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย