คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8

นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

About Hero 0

นางสาวอัฉวิวรรณ จันทรมาลี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 1

นายนันทวัฒน์ จองคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 2

นายเกียรติคุณ เจ๊ะมะ

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 3

นายวัชระ ผลผาสุข

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 4

นางสาวสาวิณี วัตตธรรม

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 5

นางพิศมัย วัดสา

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 6

นายนิติศักดิ์ อ้นบุตร

พนักงานขับรถยนต์ ส2

About Hero 7

นายสำรวย คงดี

พนักงานขับรถยนต์ ส2

About Hero 8