คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารหน่วยงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7

นางวรรณภา กางกั้น

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

About Hero 0

นางสาววิกรานต์ ยาสมาน

รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

About Hero 1

นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 2

นางสาวประภาภัส อัมรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

About Hero 3

นางสาววาสนา สงวนหมู่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

About Hero 4

นางปฏิญญา สิทธิพร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง

About Hero 5

นางสาวศิริมา ทองผิว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

About Hero 6

นางสาวมณีรัตน์ โอวาทวงศ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและวินัย

About Hero 7