คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10

นางปฏิญญา สิทธิพร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง

About Hero 0

นายไพสิฏฐ์ โกศัลวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

About Hero 1

นายสงกรานต์ วชิรศักดิ์โสภานะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 2

นายปกรณ์ สักพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 3

นายภูธเนศ สำรวมสุข

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 4

นายวัชชานนท์ ทองสุกดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 5

นางสาวรัตนาภรณ์ กาบมาลา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 6

นางสาวใจรัก อภิสิตานนท์

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 7

นางสาวอังคณา ลิลา

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 8

นางสาวรัชนี จันทร์ทรง

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 9

นายธีรวัฒน์ เกื้อกระโทก

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 10