คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7

นางสาวประภาภัส อัมรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

About Hero 0

นางสาวขนิษฐา วงศ์พิทักษ์สกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

About Hero 1

นางสาวอุไรภรณ์ ไทรทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

About Hero 2

นางสาวปัณฑิตา ผูกพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวสมหญิง บานแย้ม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวสุธารัตน์ ศรีเตชะ

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 5

นางสาวนันท์สินี ปรีชา

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 6

นางสาวไพรินทร์ ระหัสทอง

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 7