คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 25 รายการ
รายงานการประชุมสร้างความเข้าใจพื้นฐานควบคุมภายในปีงบ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2565-ไตรมาสที่-2-(รอบ-6-เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม คกก ติดตาม ครั้งที่ 4-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.28 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม คกก ติดตาม ครั้งที่ 3-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.02 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมควบคุมภายในวิเคราะห์การควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 8.34 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.94 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กร(Corrective Action Request Report).pdf
ขนาดไฟล์ 7.67 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลประเมินตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Audit Checklist) กจ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.27 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการปฏฺิบัติงาน-คู่มือการปฏิบัติงาน-SOP.pdf
ขนาดไฟล์ 18.16 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการปฏฺิบัติงาน-คู่มือการปฏิบัติงาน-SOP-สิงหาคม-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.72 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประชุมควบคุมภายในปีงบ-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค 5 + แบบติดตาม ปค 5 รายงานการประเมินฯควบคุมภายใน-ปี2564-(รอบ-12-เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนภูมิความเสี่ยง(Risk-Map).pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)-ของตัวชี้วัด-21.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม-คกกติดตามและประเมินผลการควบคุมภาายใน-ครั้งที่-2_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.86 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของู้ตรวจสอบภยในประจำหน่วยงานฯ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.70 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)-มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 13.10 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบคุณธรรมและกฎบัติตรวจสอบภายใน ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประชุมควบคุมภายในปีงบ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายด้านตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มบทวิเคราะห์การควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมควบคุมภายในปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมควบคุมภายในปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ 17 หลักการ) กองการเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 7.98 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย