คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ที่สธ0902.03/ว465ลว2พ.ย.65เรื่องรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปีงบประมาณพ.ศ.2565(รอบ12เดือน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ที่สธ0902.03ว465ลว2พ.ย.65เรื่องรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปีงบประมาณพ.ศ.2565(รอบ12เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 1268 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่สธ0902.03/460ลว31ต.ค.65เรื่องขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปีงบประมาณพ.ศ.2565(รอบ12เดือน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ที่สธ0902.03460ลว31ต.ค.65เรื่องขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปีงบประมาณพ.ศ.2565(รอบ12เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 6.55 MB
ดาวน์โหลด 566 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

0902.03/ว425ลว11ต.ค.65เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
0902.03ว425ลว11ต.ค.65เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 52565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.03 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ที่สธ0902.03/ว7387ลว7ต.ค.65เรื่องการดำเนินการด้านการควบคุมภายในกรมอนามัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ที่สธ0902.03ว7387ลว7ต.ค.65เรื่องการดำเนินการด้านการควบคุมภายในกรมอนามัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 27 รายการ
รายงานผลการประชุมปิดตรวจสอบภายในกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.12 MB
ดาวน์โหลด 276 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมสร้างความเข้าใจพื้นฐานควบคุมภายในปีงบ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2565-ไตรมาสที่-2-(รอบ-6-เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 389 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม คกก ติดตาม ครั้งที่ 4-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.28 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม คกก ติดตาม ครั้งที่ 3-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.02 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมควบคุมภายในวิเคราะห์การควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 8.34 MB
ดาวน์โหลด 339 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.94 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กร(Corrective Action Request Report).pdf
ขนาดไฟล์ 7.67 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลประเมินตรวจสอบเบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Audit Checklist) กจ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.27 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการปฏฺิบัติงาน-คู่มือการปฏิบัติงาน-SOP.pdf
ขนาดไฟล์ 18.16 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการปฏฺิบัติงาน-คู่มือการปฏิบัติงาน-SOP-สิงหาคม-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.72 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประชุมควบคุมภายในปีงบ-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทบาทหน้าที่ โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 461 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค 5 + แบบติดตาม ปค 5 รายงานการประเมินฯควบคุมภายใน-ปี2564-(รอบ-12-เดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนภูมิความเสี่ยง(Risk-Map).pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)-ของตัวชี้วัด-21.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 490 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม-คกกติดตามและประเมินผลการควบคุมภาายใน-ครั้งที่-2_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 8.86 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของู้ตรวจสอบภยในประจำหน่วยงานฯ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.70 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)-มกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 13.10 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบคุณธรรมและกฎบัติตรวจสอบภายใน ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการประชุมควบคุมภายในปีงบ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายด้านตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มบทวิเคราะห์การควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 422 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมควบคุมภายในปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมควบคุมภายในปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ 17 หลักการ) กองการเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในกองการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 7.98 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย