คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กลุ่มอำนวยการ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
(การยืมเงินทดรองราชการ) 1.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรับหนังสือ 1.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การยืมเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การยืมเงินราชการจากกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรับหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานออกคำสั่งบรรจุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการขออนุมัติคัดเลือกบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กล่มกลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ฯลฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (กรณีนำรายชื่อ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดทำแผนปฏิบัติการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมิน พรก.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ควบคุมความเสี่ยงเครื่องราช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ควบคุมความเสี่ยงPMS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
flowshart ควบคุมความเสี่ยง ลาไปต่างประเทศ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart ควบคุมความเสี่ยง ผู้รับบำเหน็จบำนาญ 70 ปีขึ้นไป.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
Flowchart สมัครสอบ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart ลาศึกษา.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart ลาศึกษา 1.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart สมัครสอบ 1.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
งานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม.docx
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปี พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประเมินฯควบคุมภายในปี 2564(รอบ-12-เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) (รอบ 5 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือนหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure).pdf
ขนาดไฟล์ 18.16 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการควบคุมภายใน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
กระบวนงานที่ได้มีการควบคุมภายใน สิ้นสุด 30 กย 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง กองจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน (ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์การควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีพ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เปรียบเทียบผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2 กับไตรมาสที่ 1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย