คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กลุ่มอำนวยการ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
(การยืมเงินทดรองราชการ) 1.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรับหนังสือ 1.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การยืมเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การยืมเงินราชการจากกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การรับหนังสือ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานออกคำสั่งบรรจุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 337 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนงานการขออนุมัติคัดเลือกบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 424 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กล่มกลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ฯลฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (กรณีนำรายชื่อ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดทำแผนปฏิบัติการ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมิน พรก.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ควบคุมความเสี่ยงเครื่องราช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ควบคุมความเสี่ยงPMS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
flowshart ควบคุมความเสี่ยง ลาไปต่างประเทศ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart ควบคุมความเสี่ยง ผู้รับบำเหน็จบำนาญ 70 ปีขึ้นไป.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
Flowchart สมัครสอบ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart ลาศึกษา.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart ลาศึกษา 1.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart สมัครสอบ 1.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
งานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม.docx
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปี พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประเมินฯควบคุมภายในปี 2564(รอบ-12-เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) (รอบ 5 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 989 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือนหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure).pdf
ขนาดไฟล์ 18.16 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการควบคุมภายใน 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
กระบวนงานที่ได้มีการควบคุมภายใน สิ้นสุด 30 กย 63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง กองจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน (ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์การควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีพ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เปรียบเทียบผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2 กับไตรมาสที่ 1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย