คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11

นางสาวศิริมา ทองผิว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

About Hero 0

นายบรรจง ดำแพร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

About Hero 1

นางสาวพัชราภรณ์ คงไพบูลย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

About Hero 2

นางสาวสุพัตรา หมุนอุดม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

About Hero 3

นางเบญจวรรณ สอนอาจ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวกนกรช เสือโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 5

นายชาญกิตติ์ โภคารัตนกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 6

นางสาวปรารถนา ชาติสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 7

นางสาวธัญญภัสร์ ศรีสนั่น

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 8

นางสาวอัญชลี รุ่งแจ้ง

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 9

นางสาวอารยา เล็กทิมทอง

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 10

นางสาวณัฐธิดา ฐาปนพฤกษ์สกุล

พนักงานพิมพ์ ส3

About Hero 11