คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มงานจริยธรรม

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางสาววิกรานต์ ยาสมาน

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

About Hero 0

นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 1

นางสาวณัชชา เสือแดง

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 2

นางวราภรณ์ จงพิพัฒน์ชัยพร

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 3

นายดำรงพล สิงสนิท

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 4

นางแวว นาสร้อย

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 5