คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การลาศึกษาและฝึกอบรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การลาศึกษาและฝึกอบรม

ข้าราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และแก้ไขเพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประทศ พ.ศ. 2548
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0902.04/ว6998 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง การกำหนดกรอบสาขาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และทันตแพทย์ประจำบ้าน
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย