คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9

นางสาววาสนา สงวนหมู่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

About Hero 0

นางสาวสุภัทรา สุดใจ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

About Hero 1

นางอัจฉรา คีรีวัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวครองขวัญ รัตนถาวร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาววริศรา บุญศรี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวพัชรี วิระษร

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 5

นางสาวศิรินารถ แช่มโชติ

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 6

นางสาวอัฉรา นุภาพ

นักทรัพยากรบุคคล

About Hero 7

นางสาวธนพร แจ่มพึ่ง

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 8

นางประเสริฐ นันทิวัฒน์

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 9