คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2564
89
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2564

       กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมอนามัย และการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564  ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่  อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19

โดยเมื่อวันที่ 15 พฤศิกายน 2564 ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงาน กพ. (นางสาวรณิดา สมิตานนท์) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวละออ จันสุตะ) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงายในสังกัดกรมอนามัย และรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมอนามัย นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม บรรยายให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน หัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6 ระกับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมอละความโปร่งใสกรมอนามัย (ITA) ช่วงบ่ายบรรยาย หัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และกิจกรรมฝึกปฏิบัติ การจัดทำแผนบริการความเสี่ยงทุจริต

และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม/องค์กรคุณธรรมกรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมเสนอกิจกรรมเพื่อกำหนดเป้าหมายคุณธรรม จากปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 64 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน