คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การทดลองปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กฎ ระเบียบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0902.04/ว8182 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1639/2553 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 1)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 3)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 4)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 5.1)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 5.2)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล 5.3)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย