ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
กรอบการสั่งสมประสบการณ์ (ระดับกรม)
     
แนวทางการสั่งสมประสบการณ์
  สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
  สำหรับหัวหน้างานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
  สำหรับงานการเจ้าหน้าที่
     
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) กรมอนามัย (แบบฟอร์ม 0)
  แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อและผู้สอนงาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) กรมอนามัย (แบบฟอร์ม 1)
  รายละเอียดการหมุนเวียนงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) กรมอนามัย (แบบฟอร์ม 2)
  แบบฟอร์มสรุปการดำเนินงานตามเงื่อนไขหลักของกรอบการสั่งสมประสบการณ์ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) กรมอนามัย (แบบฟอร์ม 3)
  รายละเอียดการศึกษาดูงาน ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) กรมอนามัย (แบบฟอร์ม 4)
  แบบฟอร์มสรุปการศึกษาดูงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) กรมอนามัย (แบบฟอร์ม 5)
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข