ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
การรับสมัครคัดเลือก รุ่นที่17
  การปรับและเพิ่มเติมรายละเอียดเกณฑ์เกณฑ์การตัดสิน ข้อ 4.2 มิติด้านผลงานการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 17 ของกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  การจัดประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วย IC3 Digital Literacy เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบ HiPPS รุ่นที่17
  ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัคร HiPPS ร่นที่ 17
  การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 17 ของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร รุ่นที่ 17
  การรับสมัครข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     
รู้จักกองการเจ้าหน้าที่ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกองจ. | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย  อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4093
                                     โทรสาร 0-2591-8205
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข