คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มดาวน์โหลดลูกจ้างประจำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หลักเกณฑ์ปรับระดับชั้นงาน / เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจำ อยู่ในแถบเมนู หลักเกณฑ์และกฎระเบียบ > การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง > ลูกจ้างประจำ หรือ คลิกที่ Link ด้านล่างนี้

หลักเกณฑ์ปรับระดับชั้นงาน / เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจำ อยู่ในแถบเมนู หลักเกณฑ์และกฎระเบียบ > การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง > ลูกจ้างประจำ หรือ คลิกที่ Link ด้านล่างนี้
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Link หลักเกณฑ์ปรับระดับชั้นงาน / เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ระเบียบ ประกาศ ลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ลูกจ้างประจำ)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
แบบตรวจสอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำกรมอนามัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420 (ว 27) ลว 6 มี.ค 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428 (ว 47) ลว 29 พ.ค.2558.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 เมษายน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ตุลาคม.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มไปช่วย-มาช่วยลูกจ้างประจำ.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลลูกจ้างประจำ.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว90 แบบประเมินลูกจ้างประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 6.04 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ที่ กค 0420_ว27 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ กค 0428_ว47 เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม การขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษรายเดือน (สำหรับลูกจ้าง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน (แบบ 5313).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรจ.1 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (กรณีเป็นสมาชิก) (แบบ กสจ.004_1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)(กรณีรับบำเหน็จรายเดือน).pdf
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างหนังสือรับรองจากหน่วยงานปฏิบัติราชการ โดยไม่มีวันขาดราชารโดยไม่ได้รับเงินเดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ2) (กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนขอยกเลิกแบบ 1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบมอบฉันทะ(ลจ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แบบคำขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบบรรยายลักษณะงาน Job Description (แบบ ลปจ.1)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานเด่นหรือผลงานสำคัญที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (แบบ ปช.2).doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำอธิบายแบบ ปช.1.doc
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในสังกัดกรมอนามัย (แบบ ปช.1).doc
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอลาออกจากราชการ (ลูกจ้างประจำ)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย